is toegevoegd aan je favorieten.

Ole Tuft

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

haar en zijn hoog voorhoofd, — waarop de zorg van denvorigen dag nog te lezen stond, en zyn zenuwachtig glimlachende mond — alles werd door het helder binnenstroomende licht beschenen en hij ontwaakte, maar nog slechts tenhalve.

„Ole!" riep zij. Hij deed zijn oogen wijd open, doch kneep ze terstond weder dicht. In zyn geest moest hij het voor zichzelf eerst duidelijk maken, wat hij in een zwenk had gezien en tegelijk klonk het hem uit al dat licht met .Toscfine's welbekende stem tegemoet: „Hij leeft!"

Dien Zondag verkondigde een man van den kansel in de kerk, wat hij had geleerd.

Hij verkondigde, wat voor ons allen de hoofdzaak is. De een vergeet het in de groote drukte van het dagelijksch leven; de ander in zijn strydlust; een derde in zijne gehechtheid aan het. oude; een vierde in zijn eigene wijsheid; een vijfde in zijn gemoedelijken sleurgang — en wij allen hebben ons in mindere of meerdere mate, hieromtrent laten misleiden. „Want als ik u, mijne hoorders, deze vraag deed, dan zoudtge, — juist omdat ik van deze plaats de vraag tot u richtte — zonder bedenken, antwoorden :

„„Het geloof is de hoofdzaak.""

„Neen, waarlijk; dat is het niet! Zit by uw kind dat in doodsnood aan den uitersten rand des levens ligt; zie uwe vrouw, op het punt van u met uw kind te ontvallen, half waanzinnig van angst en aanhoudend nachtwaken — en de liefde zal n zeggen, dat het leven het hoogste is! Nooit zal ik — na dezen dag — Gods woord en Gods wil in formulier en leerstelling, of in eenig sacrament zoeken, of Hem op de eene of andere bepaalde plaats trachten te vinden, alsof Hij bij voorkeur daar vertoefde. Neen: heteerste enhet hoogste is het leven; het leven, dat den angst overwint; het leven in de zegepraal des lichts, in de toewyding der liefde, in de onderlinge gemeenschap met elkander. Gods hoogste woord spreekt Hij tot ons in het leven; o n z e hoogste aanbidding van Hem is liefde — liefde tot al wat leeft! Deze les, hoe eenvoudig zy wezen moge, had ik hoog noodig. Ik heb op verschillende wijze en om allerlei