Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

't scheen dat de lucht ging scheuren; maer 't en kon niet lang duren: onz' admirael die wierd gedood;

't was al in nood.

7. Zyn zoon. als een tweeden troyschen Kneas, op het pas,

zyn zoon, als een tweeden troyschen Kneas, heeft 't zweerd in d' hand genomen en is op 't dek gekomen j hy wilt volgen zyn vader naer in dit gevaer.

8. Maer ziet de Engelsehen vielen te dapper aen in het slaen;

maer ziet de Engelschen vielen te dapper aen; zoohaest hy was gekomen, heeft 's vaders plaets genomen; dan zag men hem vol edelen moed, versmagt in 't bloed.

9. Het volk en konde dat niet langer wederstaen. 't was gedaen;

het volk en konde dat niet langer wederstaen;

tot behoud van hun leven,

moesten zy overgeven,

schoon het was tegen hunnen dank,

maer door bedwank.

10. Nu hoort men ronken het kanon der Koutermans, vol van glans,

nu hoort men ronken het kanon der Koutermans,

om dat zy voerden mede,

door d'ander lafhertigheden,

den peirel van Neptunus strand

naer Engeland.

11. Laet ons God bidden allemagtig en zyn naem, al te saem,

laet ons God bidden allemagtig en zyn naem. dat hy 't geslacht wilt sparen van Bart nog menig jaren, en ook ontfangt ons admirael in 's hemels zael.

Sluiten