Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

7. Ach, hoe was den beul te moede! ach, hoe reden hem de leen!

eer hy 't halsje dorst bebloeden. eer sy 't hoofjen kreeg beneen.

Stroyd, enz.

8. L>' armen man bestond te baren mot veel schriekelijck gelaets om het meysjen te vervaren;

maer, eylacen, 't had geen plaets.

Stroyd, enz.

;t. „Sal ick dan mijn sabel schaerden, sal mijn hand dan sijn soo stout, op een stroot van sulcken waerde min dan dertien jaren oud?

Stroyd, enz.

10. „Agnes, hoordt eens hoe de menschen hier rondom, uyt goeder deugd,

nacr uw' echt en leven wenschen? Spaerdt toch uw' geblomde jeugd."

Stroyd, enz.

11. — „Swijgt: ghy raedt ter quader dit waer al te onlieleeft, (trouwen, met dien bruygom wil ick't houwen, die my eerst verkoren heeft."

Stroyd, enz.

12. .Doet u nmpt! waer is den degen die my, door een korte dood,

al te opgehoopten segen,

storten sal in d open schoot.

Stroyd, enz.

13. „Doet u ampt en laet verdwijnen 't lichaom, 't welck de oogen sien kunnen, die'k te mijnder pijnen haet, en niet en kan verbien."

Stroyd, enz.

14. Hier mee stondtse, badtse, booghse onder 't swaerd het teere vleysch; 't hoofd viel af. maar opwaerts vloogse met de siel naer Gods pallevs.

Stroyd, enz.

15. Maer nu sy haer strijd volstreden end' ontfangen heeft de croon, soo wils' ons door haer gebeden gunstigh zijn voor Godes throon.

Dat wy oock, door d'eyge baen,

met haer eens te bruyloft gaen.

16. Amen, Agnes, (iod wilt gheven! in wiens oogen ghy behaeght hebt door een rcyn lijdsaem leven. Bidt voor ons dan, waerde maegt.

dat wy oock. door d'eyge baen,

met u eens te bruyloft gaen.

7, 2. reden = beefden. — 8, 1. Ie Laren = te keer gaan, zich aanstellen. — 14, 1. Hier mede.

Tekst. Stali'Aekt, Gulde-iuers feest-dugen, Antw. 1635, bl. 106, ,S. Agnes-bruyluft, XXI. Ianuarij. Stem : Als't begint*; tekst hierboven. — Meer dan eene eeuw lateivindt men het fraaie lied nog terug in Oude en nieuwe lofzangen door J. S[tichteb], Amst. 1740. Derde deel (Oude en nieuwe geest, liedekens), Amst. z. j.. bl. 10, „op de wijse: Philis quam Philander tegen ofte Itosemont die lag gedoken"; daarnaar I,e Jeune, Volkszangen, 's-Grav. 1828. bl. 144, zonder vermelding van den naam des dichters: — J. A. Ai.kermsok Thijm, Gedichten uit de verschillende tijdperken, Amst. 1852, II, bl. 291, naar Gulde-iaers f.-d.; — Hond den heerd, lirugge. II (1867), bl. 61. onder den naam van .Anna Hijns, Begijntje".

Sluiten