Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

672. Des morghens vroe bi tiden.

(Van Maria Magdalena)

A.

1. Des morgliens vroe l>i tiden, een luttel voor den dach,

doe (juam Maria Magdalena tot onses Heren graf.

2. Doe si quam tot sinen grave ende si liem daer niet en vant, den Heren dien si sochte,

si weende ooc altehant.

8. Ende doe si mitten rouwe dus seer al was bevaen.

daer vant si enen ackerman in liaren weglie staen.

4. „Wat isset dat ghi soeket,

Maria Magdalene?"

,1e soeke minen Heren,

Jesus van Nasarene."

5. Si hoordet aen sinen woorden ende ooc aen sijnre spraken:

„sidi dit, ghebenedide troost.

die mi van sonden heeft verloost?

6. „.Jesus mit uwen brunen oghen, ghi steelt mi mine sinnen;

ic wilt Marien claghen.

dat ic berovet bin."

7. — „Claechdi dat mijnre moeder, dat wil ic aen u wreken;

ic wil u also doen minnen, u herte sal u tebreken."

8. — „Breecti mi mijn herte. so nemet mi mine siele,

so wil ic mit u wonen.

so en schiede mi nie so lieve."

9. Die wech is also soete ten hemelrike waert

van lelien ende ooc van rosen: mi verlanghet nae der vaert.

10. Van lelien ende ooc van rosen ende ooc van akeleien;

ende daer Heer Jesus wonet, daer bloeijet al van beiden.

11. Die wijn is opghesteken, dat vat is opghedaen;

daer lopen vijf rivieren; wi willen drinken gaen.

12. Die wijn die daer nut vloeijet, die is van suiker siert,

die doet die droef heit wiken. die ons die vroude ghebaert.

2, 1. t.: Doe si tot sinen grave quant. — 6, 1—4. Vgl. hiervoren III, nr. 57b, bl. 2262: „Heer Jesus. uwen brunen cop". str. •">, waarin werkelijk tot Maria wordt

Sluiten