Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

8. Sijn leer ghelt meer dan Gods gebot, niet Christus woort houdt hy zijn spot, sijn doen is niet dan lieghen;

sijn iongeren gaen gheschoren ghelijck eenen sot, om den armen te bedrieghen.

!>. Christus die heeft den doot ghe-

smaeckt; hier wt heeft de l'aus een kraem

ghemaeckt en aflaets brieven gheschreven, op datter niemant aen en raeckt. hy moeter veel ghelts om gheven.

10. Van die misse maeckt hy een offerant daer ons salicheyt aen hangt,

is dat niet seer gheloghen,

die men noch alleen door Christum ontfanct; dus heeft hy ons bedroghen.

11. Christus waer noch vermaledijt, hadden hem die missen niet bevrijdt; als sy haer canon lesen,

so bidden sy God den vader altijt synen soon ghenadich te wesen.

12. Hier wt heeft hy gemaect dat

vaghevier; daerin maect hy de sielen puer, als men hem ghelt wil toe dregen; dus heeft hy de heelo werelt schier met valscheyt in gekreghen.

13. Ja, Christum heeft hy nu vast gheleyt in yseren sloten, so men seyt;

als men hem ghelt geeft met lioopen. moet Christus altijt zijn bereyt de sielen te laten loopen.

14. Hy seyt: „God heeft ghemaect die

oore biecht," daer hy doch valschelick aen lieclit: hy heeftse self ghevonden ; (driecht, want hy die menschen daer door been om dat ghelt vergheeft haersonden.

15. Sijn boosheyt heeft hy hier door

gewrocht, en menighe vrouwe ter schanden

gebrocht, want sy klaghen haer gebreken: „och dochter, ick heb my also bedocht, ick moet u alleen wat spreken."

16. Deze sonden acht de Paus so slecht, daerom verbiet hy zijn geschoren

decht;

dit is de mensche der sonden,

daer Sint 1'auwels af heelt ghesecht; dat wort nu wel bevonden.

17. Dit is den rechten Ante kerst,

die sweet en bloet den armen wt perst met bannen en met iaghen;

nu is hy ghevallen dat hy berst. God en wil hem niet langher

verdraghen.

18. Ick bid u, Vader gliebenedijt, dat ghy hem doch ghenadich zijt en wilt hem gracie gheven,

op dat hy zijn sonden eens belijt. en eeuwich met u mach leven.

19. Die dit liedeken wt liet gaen, met lijden was zijn herte bevaen; bidt voor hem al ghelijcke,

dat hy op Gods woordt mach blijven en daer af niet en wijcke. staen.

2, 1. Dr. v. Vl. en J. H. v. L.: „Een oprecht guyt is sijnen naem", eene verbasterde lezing. — 12, 1. hy = de Paus. — 16, 1. slecht — onbeduidend, gering.

16, 2. decht = d' echt, het huwelijk. — 16, 3. dit is de meeste (?).

Sluiten