Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

wegens verrichtingen, niet ter plaatse en tijdens het onderzoek gedaan, worden vastgesteld door het Bestuur der Rijksverzekeringsbank. De deskundigen zenden daartoe hunne declaratiën aan dat Bestuur binnen eene maand, te rekenen van den dag, waarop de bedoelde verrichtingen zijn geëindigd.

Art. 9. Behoudens de uitzonderingen, bij dit tarief bepaald, wordt voor de berekening der reiskosten tot uitgangspunt genomen de plaats, waar elks hoofdverblijf is gevestigd.

Art. 11. De regeling der vergoeding voor reiskosten geschiedt

overeenkomstig de afstandstafelen, bedoeld bij Kon. Besluit van 18 Dec. 1874, S. 212.

Ingeval de plaats, die als uitgangspunt moest genomen worden, niet is gelegen in een met name in bovengenoemde afstandstafelen genoemd onderdeel der gemeente, dan wordt de hoofdplaats der gemeente als uitgangspunt genomen.

De afstand op de heenreis en die op de terugreis afgelegd, worden te zamen gevoegd en het alsdan overschietende gedeelte eens kilometers voor een geheel gerekend.

§ 2. Van de vergoeding aan deskundigen.

Art. 12. Aan genees-, heel- en verloskundigen is verschuldigd :

1°. voor het onderzoek van een getroffene, ƒ2,—;

2°. voor een uitwendige lijkschouwing, f 3.—;

3°. voor lijkopeningen tot onderzoek naar de oorzaak des doods en den staat van het lijk, daaronder begrepen de uitwendige schouwing, f 9.—.

Art. 13. Voor andere verrichtingen, dan in art. 12 omschreven, is verschuldigd voor iedere vacatie van drie uren en voor ieder schriftelijk verslag:

1°. aan genees-, heel- en verloskundigen, scheikundigen, ingenieurs en technologen, f 3.—.

Art. 14. Kosten voor benoodigdheden, tot het onderzoek vereischt, worden in rekening geleden, hetzij aan de deskundigen , hetzij aan de leveranciers of aan hem, die de kosten heeft voorgeschoten.

Sluiten