Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

traktement of toelage, ter beschikking van 's lands regeering te blijven.

Belanghebbenden zullen zich met een op zegel geschreven request behooren te wenden tot Hare Majesteit de Koningin, onder overlegging der navolgende stukken: 1". een extract geboorte-register; 2°. het arts-diploma; 3°. het bewijs, dat de adspirant Nederlander is volgens de wet van 12 Dec. 1892 (S. 268); 4". liet bewijs, dat de adspirant heeft voldaan aan zijne verplichtingen ten aanzien van de nationale militie; 5U. een bewijs, af te geven door het hoofd van het gemeentebestuur zijner woonplaats, dat hij is en steeds geweest is van

een goed zedelijk gedrag.

Zij die zich aanmelden en de vereisehte stukken kunnen overleggen, worden, nadat zij te voren geneeskundig onderzocht en voor den militairen dienst geschikt bevonden zijn, zoo noodig aan een colloquium doctum onderworpen, ten overstaan eener commissie van vijf officieren van gezondheid, onder voorzitterschap van den inspecteur van den geneeskundigen dienst der landmacht.

De Minister van Koloniën brengt ter kennis van belanghebbenden, dat voor twaalf gediplomeerde Nederlandsche artsen de gelegenheid bestaat om, voor den tijd van vijf jaren, te worden benoemd tot tijdelijk officier van gezondheid der 2<i" klasse bij het leger in Nederlandsch-Indië.

Gegadigden zullen zich, onder overlegging van hun artsdiploma, zoodra mogelijk, maar in elk geval vóór 1 September e. k., per gezegeld request hebben te wenden tot het Departement' van Koloniën. (Zie omtrent de Voorwaarden enz. Supplement V blz. 8.)

De Minister van Koloniën brengt ter kennis van belanghebbenden , dat voor veertien studenten in de geneeskunde aan eene der Nederlandsche universiteiten de gelegenheid bestaat om tusschen 1 Augustus 1904 en ultimo Juli 190a ter opleiding te worden aangenomen voor de betrekking van officier

Sluiten