Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ongehuwde Nederlanders, van goed zedelijk gedrag, die het diploma als arts bezitten en niet ouder zjjn dan dertig jaren.

Aan de betrekking van officier van gezondheid der 2^ kl. is verbonden de rang van eerste-luitenant, eene tegemoetkoming in de eerste aanschaffing van kleeding en uitrusting, ten bedrage van tweehonderd gulden (ƒ200), en een jaarlijksch traktement van zestienhonderd gulden (ƒ 1600).

Na vier jaren dienst als officier van gezondheid wordt het traktement gebracht op achtienhonderd gulden (ƒ 1800).

Bij goed gedrag en genoegzamen dienstijver worden de officieren van gezondheid der 2de kl., na achtjarigen diensttjjd, bevorderd tot officier van gezondheid der l»te kl, (rang van kapitein), op een jaarlijksch traktement van twee duizend tweehonderd gulden (ƒ 2200).

Na vier jaren dienst in deze laatste betrekking wordt het traktement gebracht op twee duizend vierhonderd gulden (ƒ2400), na acht jaren op twee duizend zevenhonderd gulden (ƒ2700) en na twaalf jaren op drie duizend gulden (ƒ3000).

De aanneming der benoeming tot officier van gezondheid der 2de kl. verplicht den benoemde bij de landmacht te dienen gedurende een tijdvak van zes achtereenvolgende jaren.

Zij verplicht tevens den officier van gezondheid om, na het verlaten van den werkelijken dienst, nog gedurende vier achtereenvolgende jaren als reserve-officier van gezondheid, zonder traktement of toelage, ter beschikking van 's lands Regeering te blijven.

Belanghebbenden zullen zich met een op zegel geschreven request behooren te wenden tot Hare Majesteit de Koningin, onder overlegging der navolgende stukken:

1°. een extract geboorte-register;

2°. het arts-diploma;

3°. het bewijs dat de adspirant Nederlander is volgens de wet van 12 Dec. 1892 (S. 268);

4°. het bewijs dat de adspirant heeft voldaan aan zijne verplichtingen ten aanzien van de nationale militie;

5°. een bewijs, af te geven door het hoofd van het gemeentebestuur zijner woonplaats, dat hij is en steeds geweest is van eeu goed zedelijk gedrag.

Sluiten