Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

heerlijkheid in de taak der opvoeding gelegen. Om hen te doen besell'en, dat daartoe karakter noodig is, en dat alle waar karakter berust op godsdienstig geloof. Om hen te doen erkennen: vader, moeder! gij gaaft dit kind hot leven ; gij zult het geven voedsel, kleeding, bescherming, onderwijs; maar gij hebt het meer te schenken, het te voeden met het brood dat eeuwiglijk voedt, het harte verkwikt en de ziele zal sterken; het te bekleeden met alle deugden die het Gode welgevallig maken; het te beschermen tegen verkeerde invloeden; het te onderrichten en laten onderrichten in den weg der zaligheid. Laat uw kind op u rekenen voor het leven zijner ziel; zorg er voor, als het u vraagt, het te kunnen geven idealen, beginselen, geestkracht, karakter.

Is dat niet inderdaad van het hoogste gewicht? Ongetwijfeld. Maar moet daartoe in stand blijven gehouden eene ouderwetsche, vaak onstichtelijke plechtigheid, die tot bijgeloovigheden aanleiding geelt.' Waarom niet alléén die herinnering van de verplichtingen der ouders, gepaard aan hunne ernstige belofte? Waarom dat alles niet zonder doop, zonder de aanwezigheid van het kind?

Waarom niet? Aanstonds zou kunnen geantwoord worden: omdat de indruk dieper moet gaan, wanneer de jong geborene in die plechtige ure der gelotten in de armen der moeder rust, dan wanneer het kind rustig is thuis gelaten. Maar verder ook omdat de kans meer dan groot is, dat, werd de doopplechtigheid afgeschaft, zeer weinig gebruik zou worden gemaakt van een kerkgang na de geboorte van een kind.

Sluiten