Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zoekende liefde in die van verloren schaap en verloren penning. Zoo is de ronddeeling van den uitgeschonken wijn aanvulling, versterking van de hoofdzaak, de breking des broods (die zoozeer hoofdzaak was, dat oorspronkelijk in de gemeente alleen daarvan sprake is geweest, Hand. 2 : 42).

Maar spreekt hij aldus duidelijk van zijn naderend einde, hij wil tevens wijzen op het heilzame van zijn sterven, herinneren dat zijn heengaan hun nuttig is. Daarom gaf hij hun brood te eten, wijn te drinken: gelijk deze levensmiddelen dienden tot voeding en versterking, zoo zou zijn dood hun ten goede komen en vernieuwen hun innerlijk leven. Zijn martelaarsdood zou hen aanvuren, gelijk het[sneuvelen van een geliefd aanvoerder als Gustaaf Adolf de soldaten tot vernieuwde krachtsinspanning opzweepte, zooals het bloed der martelaren immer het zaad der kerk bleek te wezen, waar terugdeinzen van den hoofdman ook zijne volgers zou hebben meegesleept. Dat moedig en liefdevol sterven zou de bezegeling zijner prediking zijn; daaruit zou blijken de kracht zijns geloofs en zijner liefde; bezieling zou uitgaan op zijne getrouwen om zijnen arbeid voort te zetten. In het helderste licht trad door dit feit van zijnen dood de volstrekte tegenstelling van zijne beginselen met tlie van het Jodendom, hetgeen een der uitnemendste middelen zou wezen om de Christelijke gemeente te stichten. Maar bovendien: in Israëls geschiedenis werd verhaald van een verbond tusschen God en het volk, waarbij droppelen van een zelfde offerdier waren gesprengd ter eene en ter andere zijde, ten teeken, dat God en volk samen verbonden waren als de deelen

Sluiten