Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

verre is van iegelijk onzer: — «laar werkt Jezus' geest in de harten, als het zuurdeeg in het meel.

Heil ons, indien wij dit alles mochten ervaren aan onszelvenl »In Christus nieuwe schepselen«, zij dat ons heilige leuze op den Pinksterdag.

DE ZONDAG.

Evenmin als bij de behandeling van de overige feestdagen gedoogt het bestek van dit boekje een uitvoerig overzicht te geven van de geschiedenis van den Zondag. Hoe zou dat kunnen, waar zij boekdeelen vult? Maar de inderdaad ontzaglijke beteekenis van dezen dag voor het godsdienstig, voor het maatschappelijk leven der christenheid in 't algemeen, en de groote rol, die hij in ons vaderland in 't bijzonder heeft gespeeld, eischt toch een kort overzicht zijner historie.

Wanneer precies christenen den Zondag zijn gaan vieren is niet uit te maken, maar ongeveer in 160 schrijft een hunner: »Op den dag welke naar de zon genoemd wordt, houden allen, die in steden en dorpen wonen, vergadering, de gedenkwaardigheden en de schriften der apostelen worden gelezen, de voorganger houdt eene rede, wij staan op en doen onze gebeden en er wordt brood en wijn

Sluiten