Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

willoos nederzinken in ontkerstening, wij willen onze heiligste goederen handhaven en wij willen onze godsdienstige samenkomsten zien als een kostelijk middel tot dat zelfverweer en dat zelfbehoud. Wees gegroet gij eersteling der dagen en vind ons samen in de vreeze en den dienst der Heeren! Zoo wij hierin het onze doen, wij zullen genoeg hebben gedaan.

HERVORMINGSDAG.

Strikt genomen zou in dit boekje geen plaats zijn voor den geboortedag van het Protestantisme, omdat hij niet behoort tot de algemeen christelijke feesten. Maar wij hopen, dat geen onzer lezers het onbegrijpelijk zal vinden, dat wij den Hervormingsdag niet met stilzwijgen willen voorbijgaan. Daartoe is hij ons te lief en staan ook de dingen, waaraan hij ons komt herinneren, te hoog. Het is heilige plicht, vooral in onze dagen, openlijk te getuigen van de zegeningen van het Protestantisme, waar de kerk van Rome zoozeer toeneemt in macht ook in deze landen, en waar ter andere zijde bij niet weinige Protestanten de geestdrift is uitgestorven voor voorrechten, waarvan zij de beteekenis niet meer gevoelen.

Waar wij dan een oogenblik zullen stilstaan bij

I

Sluiten