Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Enige uitgaven van de Vereniging tot Vereenvoudiging van onze Schrijftaal.

I. Handleiding. Tweede, verbeterde druk. Wordt aan elk nieuw lid gratis toegezonden.

II. Een uittreksel van bovenstaande Handleiding, waarop in 9 punten wordt aangegeven waarin de Vereenvoudigde Spelling afwijkt van de regeling van De Vlies en Te Winkel, is herdrukt en verbeterd.

III. Dr. R. A. KOLLEWIJN: Spellingvereenvoudiging; Voor- en tegen-standers.

Overgedrukt uit „ Wetenschappelijk Nieuws voor Iedereen." — 8 blz.

IV. Dr. R. A. KOLLEWIJN: Over Noord- en Zuid-nederlands Woordgeslacht.

Overdruk als boven.

V. Dr. R. A. KOLLEWIJN: Een Privatissimum over Nederlandse Taal in het jaar 2222.

II, III, IV en V worden voor propaganda gratis toegezonden door de Algem. Sekret P. VALKHOFF,

te zwolle.

Het Zakstempeltje voor Vereenvoudigers wordt na ontvangst van 35 sent Der postwissel door de Algem. Sekretaris

de Heer P. VALKHOFF te Zwolle, franko toegezonden.

Bovendien zijn verschenen:

Dr. R. A. KOLLEWIJN, Dr. F. BUITENRUST HETTEMA f.n Dr. J. J. SALVERDA DE GRAVE in opdracht van het Bestuur):

Nederlandse Woordelijst volgens de beginselen van de r Vereniging."

W. É. J. Tjeenk Willink Zwolle 1903 — f 0.50 ing. en f 0.75 geb.

Dr. R. A. KOLLEWIJN: Omstellen over Spelling en Verbuiging. Tweede, (met drie opstellen) vermeerderde druk.

Amsterdam. H. J. W. Becht 190-1 —196 blz. — f 1.50.

J. II. VAN DEN BOSCH: Taal e,i Spelling en Vereenvoudiging; een tweetal lezingen — 50 blz. f 0.35.

Wordt aan leden toegezonden door de Sekret. (zie boven.)

na ontvangst van f 0.25 per postwissel.

P. H. MULDER: Handleiding bij het gebruik van de Vereenvoudigde Schrijftaal.

Groningen. Scholtens en Zoon 1903. — 40 blz. — f 0.40.

Het Hoofdbestuur is nog in het bezit van een klein aantal eksemplaren van bovengenoemde Opstellen, I1' Druk.

Nu hiervan de tweede druk verschenen is, worden deze verkrijgbaar gesteld voor slechts 50 SENT.

Na toezending van postwissel ontvangt men de Opstellen FRANKO.

Vereenvoudigde Schrijftaal.

Sluiten