Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

In het jaar 1882 werd door de Alg. Vergadering der „Maatschappij tot Nut van 't Algemeen" besloten, dat gedurende vijf achtereenvolgende jaren op de begrooting der Maatschappij een som van f 1000 zou gebracht worden, ten einde het Hoofdbestuur in staat te stellen, onder leiding van deskundigen, eenmaal 'sjaars een examen te doen afnemen, voor wie een diploma wilde verkrijgen, waarbij de bevoegdheid, om aan het hoofd van een bewaarschool te staan, vanwege de Maatschappij wordt erkend.

Dit examen is slechts eenmaal afgenomen en wel in den loop van 1883/84. Van de 19 candidaten. die zich hadden aangemeld, slaagde slechts ééne.

Blijkens het jaarverslag der Maatschappij was het Hoofdbestuur door deze weinig bevredigende uitkomst versterkt in zijne overtuiging, dat de Maatschappij een even nuttig als noodig werk zou verrichten, indien zij aan de doeltreffende vorming van bewaarschoolhouderessen ook haar krachten wijden ging. Daarop was dan ook het Hoofdbestuur van dien tijd af, bedacht. Het examen werd niet herhaald. Zelfs besloot het Hoofdbestuur in 1886, het in 1882 genomen besluit voorshands onuitgevoerd te laten en in Maart van dat jaar werd aan de departementen bericht, dat de verdere uitvoering van die opdracht moest worden geschorst, totdat ee;ie eindbeslissing zou zijn genomen omtrent hetgeen door de Maatschappij ter bevordering van de opleiding van deugdelijk onderwijzend

Sluiten