Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Bewaarscholen en Bewaarplaatsen op zich te nemen.

Door de Maatschappij tot Nut van 't Algemeen werd in 1906 uitgegeven: ,.1 Iet voorbereidend onderwijs en de kleinkinderbewaarplaatsen in Nederland." Dit rapport is bewerkt door de Gemengde Commissie voor Onderwijsbelangen in opdracht der Algemeene Vergadering van het Nut in 1904.

Dit is het jongste en zeker niet het minst belangrijke geschrift, dat het vraagstuk van goed Voorbereidend Onderwijs behandelt.

Men kan dus met zekerheid zeggen, dat in de laatste jaren eene buitengewone belangstelling is gewekt voor de bestudeering van het vraagstuk van Voorbereidend Onderwijs. En steeds wordt die belangstelling levendiger. De Afd. Amsterdam van den Bond van Ned. Ond. vermeldde op het convocatie-biljet voor de huish. verg. op 12 Mei '06, het voorstel van mej. M. Kooiman, dat de Bondsafdeeling zich tot den Raad zou wenden met het verzoek, het voorbereidend onderwijs los te maken van het lager onderwijs en bij request van 19 Juni '06 verzoekt de Bondsafdeeling, het Voorbereidend Onderwijs te regelen als afzonderlijk instituut en het toegankelijk te stellen voor kinderen van 3, 4 en 5 jaar.

De belangstelling in het voorbereidend onderwijs, de zorg voor het zeer jonge kind is alleszins begrijpelijk en te verklaren. Het mag verwondering wekken, dat de zorg der Overheid in ons land ten opzichte van dit onderwijs nog zoo stiefmoederlijk is gebleven. In het bovengenoemde Rapport der Maatschappij tot Nut van 't Algemeen wordt op bldz. 7 en vervolgens, een overzicht gegeven van de geschiedenis der bewaarscholen. Aan dit rapport ontleenen wij dus de volgende bijzonderheden.

Sluiten