Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zooais vanzelf spreekt, slechts een halve maatregel, len eerste wordt het kind pas met het vijfde jaar toegelaten en zijn dus de kleintjes van 3 en 5 jaar uit de volksklasse van alle systematische ontwikkeling verstoken.

Ten tweede vormt het Voorbereidend Onderwijs op die scholen slechts een onderdeel van het Lager Onderwijs. Dit nu is eene groote fout; zoomin als het Lager Onderwijs een onderdeel kan vormen van hrt Middelbaar, zoomin mag de Fröbelschool een onderdeel der Lagere School uitmaken. Fik tijdperk in de ontwikkeling der jeugd heeft zijne eischen en wanneer de verschillende groote afdeelingen de Voorbereidende School, de Lagere, de Middelbare en de Hoogere School onderdeelen van elkander uitmaken, is het niet mogelijk aan de eischen van elk tijdperk te beantwoorden.

Ten derde worden gewoonlijk aan alle voorbereidende klassen onderwijzeressen met de acte Lager Onderwijs geplaatst. Velen van hen hebben zich een diploma voor bekwaamheid in liet Fröbelonderwijs verworven, doch het verkrijgen van dit diploma is in de meeste gevallen als bijzaak behandeld. Daar de klasse-onderwijzeressen natuurlijk altijd ten opzichte van het verkrijgen der leermiddelen van het hoofd der school afhankelijk zijn, zal het zeer zeker in het belang der leerlingen zijn wanneer deze beiden ten opzichte van de behandeling der klasse overeenstemmen.

Daar Amsterdam dus geen Gemeente-Fröbelscholen heeft, doch wel een zeer groot aantal jeugdige inwoners, verrijzen dus juist daar de slechte localiteiten, waarin Fröbelscholen gehouden worden, als paddestoelen uit den grond.'

Aldus is het niet zeer schitterende oordeel over onze Amsterdamsche voorbereidende klassen.

Het eerstgenoemde bezwaar geldt ten volle - geene kinderen beneden 5 jaar worden toegelaten en er zijn toch

Sluiten