Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Geschriften over de Vereenvoudigde Schrijftaal.

I. Kleine Vlugschriften, -

Deze worden na aanvraag bij de Sekretaris van de , Vereniging tot Vereenvoudiging van onze Schrijftaal", de heer P. Valkhoff te Zwolle, kosteloos toegezonden.

le Handleiding.- Tweede, verbeterde druk (32 blz.)

Wordt aan alle nieuwe leden kosteloos toegezonden.

2e Uittreksel uit deze Handleiding, in 9 punten aangevende waarin de Verepnv. Spell. afwijkt van die van De Vr. gn Te W. 4e druk.

36~: Dr. R. A. KOLLEWIJN: Een privatissimum ovei\ Nederlandse Taal in het jaar 2222. 2e druk.

4e Dr. F. BUITENRUST HETTEMA: Wat er tegen is en er voor. 2' druk.

Overgedrukt uit ,Handelingen v. „h. Nederl. Taal- en Letterkundig Kongres te Kortrijk, 1902".

5e J". W. ENGELKES: De Spelling-Kolleicijn. (Voorgedragen in een vergadering van de afdeling „Rijnstreek" v/d. Ver. v. Chr. Onderw. enz.) 2e druk.

6e H. J. NOY: Waarom willen wij onze Schrijftaal vereenvoudigen ?

II. J. H. VAN DEN BOSCH: Taal en Spelling en Vereenvoudiging; een tweetal lezingen — 50 blz. f 0.35.

Wordt - aan leden toegezonden door de Sekretaris, na ontvangst van f 0.25 per postwissel.

IÏ1. P. H. MULDER: Handleiding bij het gebruik van de "Vereenvoudigde Schrijftaal.

Groningen. Scholtens en Zoon 1903. — 40 blz. — f 0.40.

IV. Dr. R. A. KOLLEWIJN, Dk. F. BUITENRUST HETTEMA en Dr. J. .). SALVERDA DE GRAVE (in opdracht van het Bestuur):

Nederlandse Woordelijst volgens de beginselen van de „VerenigingZwolle. W. E. J. Tjeenk Willink 1903. — f 0.ÖO ing. en f 0.75 geb.

V. Dr. R. A. KOLLEWIJN: Opstellen over Spelling en Verbuiging. Tweede, (niet drie opstellen) vermeerderde druk.

Amsterdam. H. J. W. Beeht 19U4 — 196 blz. — f 1.50.

VI. Dr. P. TACK: De Vereenvoudiging van onze Schrijftaal. Antwerpen. Fl. Mélsen 19U5 — 52 blz. f 0.50.

VII. LEO VAN PUYVELDE: De Vereenvoudiging van onze■ Schrijftaal Brussel. L. J. Krijn en Rotterdam M. Bogaerdl. Jr., 1905, 11 -f- 41 blz. — f U.20.

Het Hoofdbestuur is nog in het bezit van een klein aantal eksemplaren van onder V genoemde Opstellen le dr.

Nu hiervan de tweede druk verschenen is, worden deze verkrijgbaar gesteld voor ^clfkfStLSENT.

Na toezending van pfêt\«wsel aan de heer P Valkhoff, Zwolle, ontvangt men de Gystelie^FRANKO.

wiMmcruv - La Kwitoe & Vogrho»»» • Z*ou».

Sluiten