Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

leren schrijven. (31) Uitsluitend of bijna uitsluitend op de gezichts- en de grafiese indruk berust de spelling van woorden met e, ee, o, oo, ij, ei; ou en au; s en sch; th; en in buiten, varken; nk;ig, lijk; kachel; katoen; kalf; van bastaardwoorden. Toch zal de onderwijzer ernstig moeten nagaan of er ook middelen zijn om die gezichtsindruk op eenvoudige wijze te steunen. Dit kan b.v. bij woorden als bank, katoen, kachel, kalf door gelijktijdige behandeling van een menigte woorden waarbij dezelfde afwijking zich voordoet; ook, als het geval niet in een regel is samen te vatten, die de toepassing vergemakkelikt.

Maar waar dit kan, dient inzicht aangebracht: begrijpen gaat hoven zien. Hoe dit geschieden moet, behoort voor elk biezonder geval afzonderlik vastgesteld te worden.

Inzicht in de vorming van het woord is nodig voor de schrijfwijze van achttien, grijsaard, beestje, onttrekken, kwaadaardig, nieuwsgierig enz.: daarom is een enigszins systematiese, niet hetzelfde als geleerde, behandeling van de woordvorming zeer gewenst.

Rechtstreekse vergelijking met wat de kinderen bij het lezen geleerd hebben, bepaalt de spelling van woorden als bakker, ruiter, kinderen enz.

Zoals men ziet, is er van een universeel middel om de leerlingen tot zuiver schrijven te brengen, zelfs in een zelfde taal, geen sprake. Slechts daarop dient men te letten dat de wijze waarop inzicht in een verschijnsel gegeven wordt, zich zo nauw tnogelik aansluit aan wat het kind weet. Daarom geen abstrakte regels als het anders kan. Men spreekt b.v. voor de schrijfwijze van hij redt, ik red, hij vindt, hij vond, jij vindt, vind jel enz. niet van le, 2e en 3e persoon, maar leidt de spelling af uit de vorm van analoge gevallen waarvan de spelling vaststaat, b.v.

hij vindt met t na de d naar analogie van hij spreekt, hij vond zonder t „ „ d „ „ , hij sprak enz. Ook de wijze waarop vaardigheid in de toepassing wordt aangebracht, moet aansluiten bij wat in het kind is en moet komen. Daarom, niet langer op zich zelf staande oefeningen dan strikt nodig is, maar zo spoedig mogelik toepassing bij

Sluiten