Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

handtastelijke leugens, dat het moeilijk is van Mata Hari's karakter een helder begrip te krijgen — en men zich afvraagt of het wel waar kan zijn, dat zij zelve dit boek in de pen gegeven heeft. Zou men het ééne oogenblik zeggen, dat het hoofddoel van dit geschrijf moet zijn geweest: reclame voor haar te maken als mooie meid en als danseres —, op andere oogenblikken schijnt het ons meer toe alsof die reclamemakerij slechts middel is en als doel eerder gedacht moet worden aan laffe wraak, of nog eenvoudiger: aan winstbejag door te speculeeren op den zucht naar schandaal en den smaak in viezigheid) es bij publiek!

Het schijnt van alles zoo wat te hebben!

't Is niet onmogelijk dat er eenig antwoord op dit smaadschrift verschijnt. Nu, dan zullen wij er wel meer vanhooren.

Uit een litterair oogpunt beschouwd is dit boek zoo weinigeen geheel, dat men moeilijk zijn oordeel in een kort woord kan samenvatten, 't Bevat vele mooie gedachten (al dan niet van Mata Hari of Zelle) in min of meer oorspronkelijken en kernachtigen stijl, doch er komen ook gedeelten in voor waarin de behandelde stof zoo vies en smerig, de gedachten zoo extra-ordinair zijn, dat wij beginnen te doorzien dat de schrijver gewalgd heeft van de taak waartoe hij zich nu eenmaal geleend had — en dat hij daardoor niet in staat is geweest al dat vuil met een behoorlijk gewaad te omkleeden. Ook om deze reden ligt 't voor de hand dat Zelle, de mooiemeid-aan-de-markt-brenger, verdrukte-onsehuid-verdediger, en zaakjes-op-touw-zetter, de schrijver niet kan zijn.

NASCHRIF T.

Juist was de correctie weg, daar krijg ik plotseling bericht van onzen uitgever, dat er een antwoord is verschenen op den roman van Mata Hari, getiteld:

De naakte Waarheid omtrent Mata Hari

door G. H. Priem.

Met voldoening vernam ik dit bericht en zette mij, zoodra mij 't boek werd tehuis gezonden, aan het lezen. In mijn verwachtingen werd ik niet teleurgesteld! Draagt de „roman van Mata Hari" den stempel der leugen, in .,de naakte Waarheid omtrent Mata Hari" wordt de laster in het helderste licht geplaatst. Niets, letterlijk niets blijft er over van al die vuile

Sluiten