Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

bandieten iu <le samenleving, u weet toch, even goed als ik., dat mijn waarde .... hè, hè, ik bedoel, dat hij die uw hulp inriep, wel een ploert vinden zal, om te doen wat u weigerdet.

Of u het schrijft, of een ander, dat blijft voor mij hetzelfde, «11 ziet u nu onder deze omstandigheden nog eenig nut in een samenkomst tusschen ons beiden, dan meld ik u nog gaarne, dat ik wat dat punt aangaat tot alles bereid ben.

Dankend voor de door U gegeven waarschuwing, maar geen kans ziende schotschriften, schendblaadjes, of leugens anders te behandelen dan ze dood te zwijgen, heb ik de eer te zijn, Achtend,

Uw Dienstwillige R. MAC-LEOD.

Gep. Majoor der Inf. O.I.L.

Velp, 22 September lf'0(>.

Hierop toog ik naar Velp.

Nu heb ik misschien den een of ander gezegd, dat ik naar Utrecht dacht te gaan en nu vertelt men met veel ophef en alsof er wonder wat geheimzinnigs achter zit: „en naar Utrecht niet te vergeten /" Och hemel, en dit is alles! Daar maakt men nu zoo'n drukte van. Men ziet zelfs dat de eerste correspondentie in 't geheel niet mak was. Ik nam de brieven over uit myn copy-boek, de antwoorden ên dit boek liggen voor ieder ter inzage.

2. Dat ik hier zeggen zal: ze kunnen geen boe of bah op mijn „Naakte waarheid" zeggen, waarom zou ik dat doen ? Het publiek ziet dat zelf wel, want waar maar iets te zeggen was, heeft men van dat iets een ophef gemaakt alsof de heele kwestie er mee staat of valt. Ik spring daartoe even over op punt

9. Best mogelijk dat dit maar één annonce was en deze alleen voorkwam in het N. v. d. Dag van 2 Aug. 1906. Daar een en ander aan elkaar hangt als droog zand, dacht ik aan twee anuonces. Maar doet dit wat aan de zaak af? De onderteekening N. v. d. D., daar had ik 't over, die tracht het publiek te doen gelooven, dat de annonce indertijd tot het redactioneele gedeelte van het Nieuws behoorde en die onderteekening is opzettelijk. Over dit onnoozele feit wordt 6 pagina's lang doorgedraafd! O, als de spoeling dun is!

3. Moet ik bij punt 3 nog iets zeggen? De „mogelijkheid" dat „eenige" documenten niet verschaft zijn! En die vier en

Sluiten