Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Er moet dus een derde persoon achter zitten, dat is ook zoo klaar als een klontje.

Ik noem hier man en paard, en wat ik zey is direct te controleeren.

Nu zegt de fijne meneer Zelle, dat ik zijn of X's f 150 had gebruikt ten eigen bate, dat ik niet bij machte was met het drukken voort te gaan of te beginnen, dat ik niet gezorgd had voor papier enz. omdat ik geen crediet had.

Voor mij liggen twee facturen van de. heeren Van Stolk & Reese, papierhandelaren te Rotterdam, luidende de een: 21 Augustus 1906: verzonden aan den heer C. van Wieringen Jr. te Alten a. d. Rijn, 10 riem dubbel klein mediaan 33>> a f 50 en de andere 17 Aug. aan hetzelfde adres 10 riem dito a /' 50.— per 3 maanden.

De drie maanden zijn natuurlijk al lang omen dequitantiex zyn in mijn bezit.

Dit wat het papier betreft, rest het drukken. Voor mij liggen de volgende brieven van den heer C. van Wieringen Jr., Stoomdrukkerij, Alfen a. d. Rijn:

21 Sept. „Wat moet ik met dat le vel doen van Mata Hari? Wordt dat niet vervolgd?"

4 "Oct. „Bericht mij of Mata Hari al dan niet doorgaat, daar ik dat vel nog niet afgedrukt heb: zoo het niet doorgaat laat ik die 16 pag. wegmaken en behouden wij het papier.''

25 Oct. „Kunt u mij al berichten omtrent Mata Hari of dat al of niet doorgaat. Zoo niet, dan laat ik vel I wegmaken."

26 Oct. „Zooeven ontving ik een schrijven van een zekeren mijnheer Zelle, Da Costakade 65 a costi, die mij vraagt waarom ik met het werk Mata Hari niet doorga en of' ik het papier voor dat werk heb ontvangen.

Daar u mij geschreven hebt, dat ik met dat werk niet mag doorgaan, aangezien u eerst naar Arnhem moet om met den majoor Mac-Leod daarover te spreken, verzoek ik u mij omgaand te willen melden, wat ik op dat schrijven moet antwoorden, daar ZEd. omgaand antwoord van me verlangt en een postzegel voor antwoord insloot."

Ik schreef terug: „Antwoord niét, daar u niets met Zelle te maken heeft!"

Daarop kwam: „Maar dan komt hij hiér!'.'

Ik telegrafeerde toen: „Zeg de waarheid!"

Dit is alles waarheid, ik noem data, personen, feiten.

Sluiten