Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Derde z a n g.

Hand. XVIII 14—15: En als Paulus zijnen mond zoude opendoen, zeide Gallio tot de Joden: Zoo daar eenig ongelijk of kwaad stuk begaan ware, o Joden, zoo zoude ik met reden ulieden verdragen. — Maai indien daar geschil is over een woord en namen en over de wet die onder u is, zoo zult gij zelve toezien ; want Lk wil over deze dingen geen rechter zijn.

Laat ons, o wijsgeeren en broeders, Gallionen zijn, of worden.

Laat ons niet twisten over 's keizers baard, strijden over eens ezels schaduw, verdeeld zijn over woorden, over namen, over de wet. Geen neerdalen tot woordenverdeeldheid, maar opklimmen tot liefdedaden.

"Want liet woord lieeft strijd gebracht, en twist, en moord en doodslag en oorlog.

Maar de daad, die boven liet woord staat, de daad van liefde, zij onze eeredienst. onze godsdienst.

V i e r d e zang.

Hand. XXVI 24: En als hij deze dingen tot verantwoording sprak, zeide Festus met groote stem : Gij raast, Paulus ; de groote geleerdheid brengt u tot Tazernij. Maar hij zeide : Ik raas niet, machtigste Festus, maar ik spreek woorden van waarheid en van een gezond verstand.

Ik beklaag u, geleerdheid dezer eeuw, die tot onverstand en razernij voert.

Brengt uw weten welvaart? Brengt uw boekenwijsheid geluk aan? Heeft uwe scliool-

Sluiten