Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

uit de deur van mijn huis te gemoet komt, wanneer ik in vrede van de Ammonieten terugkeer, aan Jahwe toebehooren: ik zal hem ten brandoffer brengen. Toen nu Jefta als overwinnaar terugkeerde en naar zijn huis ging, daar kwam zijn dochter, zijn eenig kind, het huis uit, hem te gemoet, vergezeld van haar vriendinnen, met tamboerijnen en in dansreien. Zoodra hij haar zag, scheurde hij zijn kleederen en riep haar toe: „Helaas, mijn dochter! wat doet gij mij gruwelijk ontstellen! Gijzelve zijt het, die mij in het ongeluk stort. Ik heb mijn mond tot Jahwe open gedaan en kan niet terug."

Daarop zei het meisje: „Indien gij het beloofd hebt, dan moet gij met mij doen naar uw belofte, vader! Alleen vergun mij twee maanden, opdat ik mij terngtrekke in het gebergte en met mijn speelgenooten mijn jeugd beweene." .

Alzoo geschiedde. En toen zij terugkeerde tot haar vader, volbracht hij zijn gelofte en otterde haar aan Jahwe.

4. Nog een voorbeeld van den lagen beschavingstrap levert ons de geschiedenis van Simson, die door ongekende lichaamskracht en vermetelheid de schrik was der Filistijnen. Maar al zijn daden strekten louter om aan zijn persoonlijke wraakzucht te voldoen of zich te redden uit de gevaren, waarin hij zich door eigen lichtzinnigheid gebracht had. Van redding of verdediging van zijn vaderland is eigenlijk geen sprake. Toch worden ons zijne historiën verhaald als die van een nationalen held !).

1) Al ik' gruwelijke krijgsbedrijven eu gewelddadigheden, waarvan de boeken ./»:« en Itichieren overvloeien in welke boeken de intocht in Kanaiin en de vestiging in het land verhaald worden heeten verricht te zijn op bevel van Jahwe. Wij herinneren daarbij aan wat wij vroeger opmerkten omtrent het karakter, dat Tsraël aan zijn godheid toekende.

Sluiten