Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

uitroepen. Het gerucht van den zich uitbreidenden opstand bereikte aanstonds Jeruzalem. Toen David het hoorde, wenschte hij geen tegenstand te bieden, maar verliet vrijwillig den troon. Hij ontvluchtte, gevolgd door een grooten aanhang getrouwen, de hoofdstad en trok oostwaarts naar de streken van den Jordaan, welke rivier hij overstak.

Absalom, die intusschen bezit genomen had van zijns vaders troon, meende, 0111 zijn macht te bevestigen, het hierbij niet te moeten laten. Hij zette met een sterke legermacht zijn vader achterna. Doch de aanhang van dezen bleek grooter en krachtiger dan men verwacht had. Het leger van den onwaardigen zoon werd verslagen en leed een geduchte nederlaag. Absalom zelf, vluchtend door een bosch, raakte met het hoofd verward in de takken van een boom en bleef, terwijl zijn muilezel onder hem doorreed, tusschen hemel en aarde hangen. Ofschoon David uitdrukkelijk bevel gegeven had Absalom in liet leven te sparen — „zachtkens", gelijk hij het uitdrukte, „met den jongeling, met Absalom, te handelen" — doorstak Joab hem met drie pijlen het hart. Toen aan David de overwinning geboodschapt werd, was zijn eerste vraag: „Is het wél met den jongeling, met Absalom?" En als hij hoorde dat Absalom gesneuveld was, vlood liij naar een eenzaam vertrek en barstte uit in de bittere weeklacht: „Absalom, mijn zoon! ach, dat ik voor u gestorven ware!''

David keerde nu op den troon terug, en regeerde tot zijn dood. Hij was een man, wiens gebreken niet mogen doen vergeten, dat hij zijn rijk, door den invloed zijner krachtige persoonlijkheid, in grooten bloei aan zijn zoon en opvolger Salomo naliet.

23. Salomo.

1. Salomo genoot de vruchten van den bloei en de macht, waartoe David het rijk had opgevoerd. Met de vorsten der aangrenzende landen, onder wie in die dagen de naam Israël met

Sluiten