Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Op deze wijze kwam de zoogenaamde Pentateuch, d. i. liet vijfdeelige boek in het leven.

Dit eerste vijftal boeken des Ouden Verbonds — waaraan men oudtijds gaarne den naam gaf van: „de viif-boeken-Mozes", omdat men hun gezamenlijken oorsprong aan Mo zes toekende — werd, en wordt nog, door de Joden, om der wille van het hoofdbestanddeel, kortweg de Wet genoemd.

Aan de Wet werd vervolgens door de Schriftgeleerden toegevoegd een tweede bundel. Deze bestaat eerstens uit eene Geschiedenis van het israëlietische volk van Jozua s tijd (d. i. van den intocht in Kanaiin) tot aan de babjIonische ballingschap: welke geschiedenis geheel in den geest der profeten bewerkt is.

En vervolgens vindt men in dien tweeden bundel eene verzameling Gedenkschriften van profeten-zei ven. Daarom verkreeg die bundel in zijn geheel den naam van: De Profeten.

Deze twee bundels: De Wet en De Profeten vormden het hoofdbestanddeel van den Joodschen bijbel, die daarom ook later kortweg als „De Wet en de Profeten'' werd aangeduid.

Intusschen was allengs aan deze twee bundels nog een derde toegevoegd. Deze bestond uit: Geschriften van ondei scheiden aard. Sommigen van deze boeken werden opgenomen om hun godsdienstige of vermeende geschiedkundige waarde; anderen omdat zij door een man van gezag heetten geschreven te zijn. Men gaf aan dezen derden bundel den naam van: De Geschriften.

Uit deze drie bundels: Wet, Profeten en Geschriften bestond dus de Heilige Schrift der Joden.

Nu kunt ge ook begrijpen dat de boeken in dien Joodschen bijbel werden gerangschikt zooals het lijstje op de volgende bladzijde aangeeft.

Sluiten