Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

En niet alleen dat het hooren niet altijd door het doen gevolgd wordt, — óok tusschen toestemmen en doen ligt nog een groote schrede. Dat leert de gelijkenis van de Twee zonen:

Wat dunkt u? Een mensch had twee zonen, en hij kwam tot den eersten en zeide: „Zoon, ga heen, werklieden in den wijngaard!" Deze nu gaf' zijn vader ten antwoord: „Ik wil niet!" Doch later kreeg hij berouw, en ging. En de vader kwam tot den anderen, en gaf hein hetzelfde bevel. Deze nu antwoordde aanstonds: „Ik ga, Heer!", maar hij ging niet. Wie van de twee heeft den wil des vaders gedaan?

De eerst aangesproken zoon bekeerde zich van zijn ongehoorzaamheid, maar de toestemming en schijnbare bereidvaardigheid van den ander werd niet door daden gevolgd.

Ook zij, die te later ure tot God komen, vinden zijn lankmoedigheid groot. Dat zegt ons de gelijkenis van De arbeiders in den wijngaard:

Het koninkrijk der hemelen is gelijk aan een lieer des huizes, die met den morgenstond uitging, om arbeiders te huren voor zijn wijngaard. Toen hij nu inet de arbeiders was overeengekomen tegen een denarie daags, zond hij hen in zijn wijngaard. En uitgegaan omstreeks de derde ure, zag hij anderen op de markt ledig staan, tot wie hij zeide: Gaat ook gij in den wijngaard, en wat recht is zal ik u geven. En zij gingen heen. En wederom uitgegaan omstreeks de zesde ure en de negende ure, deed hij evenzoo. En omstreeks de elfde ure uitgegaan zijnde, vond hij er nog eenigen staan, en vroeg hun: Waarom staat gij hier den geheelen dag ledig? Zij antwoordden : Omdat niemand ons gehuurd heeft. Daarop zei hij : (iaat ook gij nog heen om in mijn wijngaard te werken.

Toen het nu avond geworden was, zeide de heer van den wijngaard tot zijn opzichter: lloep de arbeiders en betaal hun het loon, beginnende van de laatsten tot de eersten. En

Sluiten