Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Er waren sommigen in het gezelschap, die dit afkeurden als een verkwisting en zeiden: „Waartoe dit verlies? want deze balsem had voor meer dan driehonderd denariën verkocht en de opbrengst den armen kunnen gegeven worden." En zij werden gramstorig tegen haar. Doch Jezus zei: „Waarom doet gij deze vrouw moeite aan? Zij heeft een goed werk aan mij verricht. De armen toch hebt gij altijd bij u, en wanneer gij wilt kunt gij hun weldoen; maar mij hebt gij niet altijd. Zij heeft gedaan wat zij kon: zij heeft mijn lichaam bij voorbaat gebalsemd ter begrafenis. En voorwaar, ik zeg u, waar ook het evangelie gepredikt wordt in de geheele wereld, daar zal van hetgeen zij gedaan heeft gesproken worden tot hare gedachtenis.'- Men besefte nauwelijks hoe weldadig in die dagen van vijandschap dit bewijs van warme genegenheid hem aandeed. De ijskoude opmerking: „Waartoe dit verlies?" was wel geschikt om het vuur der

geestdrift uit te dooven.

Ook verbleef hij te Bethanië wel in het gezin van Lazarus en diens zusters Maria en Mart ha. lieeds vroegei was hij daar met liefde ontvangen. Van een dier vroegere ontmoetingen lezen wij het volgend verhaal. Als naar gewoonte beijverde Martha zich om den vriend zoo goed mogelijk te onthalen. Doch, terwijl zij druk bezig was met veel bedienens, zat Maria, haar zuster, aan de voeten van Jezus en hoorde naar zijn woord. Dit hinderde Martha, zij trad op Jezus toe en zeide: „Heer! trekt gij het u niet aan, dat mijn zuster mij alleen laat dienen? Zeg haar dan, dat zij mij helpe". Maar Jezus antwoordde: „Martha, Martha! gij zijt bezorgd en ontrust over vele dingen. Doch er is éen ding noodig. Maria nu heeft het goede deel gekozen, dat niet van haar zal

worden weggenomen'.

Onder de pijnlijke ervaringen, welke in die dagen Jezus ten deel vielen, behoorde bovenal het teit, dat een zijner leerlingen, Judas Iskariot, zich tegen hem begon te keercn. De hoofdoorzaak dier veranderde gezindheid van Judas is te zoeken in teleurgestelde eerzucht. Hij had ge-

Sluiten