Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

droomd van eer en aanzien, die de zegepraal van Jezus' zaak ook hem brengen zouden. Nu het bleek, dat daarvan niets kwam, sloop booze wrok zijn hart binnen. Daaraan paarde zich geldzucht. Vijanden van Jezus, die met hem in kennis kwamen en zijn gemoedstoestand leerden kennen, maakten daarvan gebruik en boden hem geld, indien hij meewerkte om het geschikte oogenblik voor een gevangenneming aan te wijzen. Dit aanbod nam hij aan.

De gang der zaken is erdoor verhaast. Aanvankelijk had men, uit vrees voor Jezus' aanhangers onder het volk, het Paaschfeest willen laten voorbijgaan. De medewerking van Judas zal oorzaak geweest zijn dat men dit plan heeft laten varen. Gez. 33 : 6.

'61. Onder vrienden en vijanden.

(V ervoly).

Op den eersten dag van het feest der ongezuurde brood en waren de Joden gewoon het paaschlam te slachten en een maaltijd te houden ter herinnering aan de bevrijding uit de Egyptische slavernij. Ook Jezus vierde dit feest met zijn leerlingen. Aanzittend aan den disch, dien hij in een gehuurde zaal had doen aanrichten, kon hij niet zwijgen van het vermoeden, hetwelk zijn scherpe blik in hem had doen oprijzen, dat het met de verhouding van Judas tot hem niet richtig gesteld was. En toen hij daarvan repte, bleek het hem, dat hij goed gezien had. Judas, verschrikt, maar tevens verstoord dat zijn booze plannen den meester niet ontgaan waren, verliet het gezelschap. Hij ging toen naar den Joodsehen Raad om met hun hulp de gevangenneming in den aanstaanden nacht te doen plaats hebben.

Nadat Judas de zaal verlaten had, brak er een plechtig oogenblik aan. Jezus ontveinsde zich het ernstig gevaar, dat hem bedreigde, niet. Hij doelde er op, toen hij, de paaschkoek brekend, sprak: „Zoo zal ook mijn lichaam verbroken

Sluiten