Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

met den toorn des keizess, als hij een oproermaker vrijliet.

Pilatus trachtte zich door een slimheid van de zaak af te maken. Naar de gewoonte om op het Paaschfeest aan een gevangene de vrijheid te schenken, stelde hij den aanklagers de keuze tusschen Barabbas, een man, die juist wegens moord in hechtenis genomen was, én Jezus. Maar het volk, door oudsten en priesters opgeruid, riep luide: „Laat ons Barabbas los!" Toen dit middel faalde, verzon Pilatus een ander. Op het hooien dat Jezus uit Galilea was, en dus eigenlijk onder liet rechtsgebied van Her odes behoorde, zond Pilatus hem tot dezen, die in die dagen toevallig ook in Jeruzalem vertoefde. Pilatus, die met Herodes in vijandschap leefde, zag in deze daad van schijnbare beleefdheid jegens Herodes tevens de goede gelegenheid om de vriendschapsbanden te herstellen. Dit mocht hem wel gelukken. „Pilatus en Herodes werden op dien dag vrienden met elkaar", zegt het bijbelverhaal. Maar de zaak van Jezus zich van den hals te schuiven, gelukte hem niet. Want Herodes, die evenzeer gaarne zich er buiten hield, beantwoordde de beleefdheid door Jezus terug te zenden. Daarop bukte Pilatus lafhartig vooi den eiscli der oproerige menigte, terwijl hij zich de handen wiesch, zeggende: „Ik ben onschuldig aan het bloed van dezen rechtvaardige". Maar het volk riep: „Zijn bloed kome ovei ons en onze kinderen!"

Jezus werd ter kruisdood verwezen. Voor hij werd weggeleid, werd hij gegeeseld en stond hij nog bloot aan een lage beschimping en mishandeling van romeinsehe soldaten. Dezen hadden gehoord dat de veroordeelde, die daar in hun midden stond — een man met zoo weinig krijgshaftig uiterlijk! — zich koning had willen maken. Dat wekte hun spotlust. Zij wierpen hem een purperen mantel over de schouders, vlochten van doornen een kroon, die ze hem op het hoofd drukten, en duwden hem, bij wijze van schepter, een riet stok in de hand. Nu voor hem knielend, dan weer hem mishandelend, spotten ze: „Wees gegroet, gij koning der Joden!"

Sluiten