Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

47. Paulus in banden.

Helaas, het is Paulus gegaan, gelijk zoo menigen trouwen arbeider in den dienst van de dingen Coda. De vijandschap heeft gezegepraald over zijn vrijheid, waarschijnlijk zelfs over zijn leven. Na zijn vele reizen wordt als de laatste reis genoemd een tocht andermaal naar Griekenland — waar wij hem te Korinthe aantreffen — en een vaart langs de kustplaatsen van Klein-Azië en Syrië. Daarna dringen hem verschillende verlangens om nog eenmaal naar

Jeruzalem te gaan. .

Hoeveel gedachten zullen zijne ziel hebben doorkruist, nu hij in de prediking aan de heidenen een ervaren en gezaghebbend man geworden, andermaal de stad terugziet, waar hij als knaap zich oefende in de joodsche schriftgeleerdheid en als jonge man tegen de Nazareners woedde!

Het bezoek aan Jeruzalem is noodlottig voor hem geworden. De wraak der voormalige geloofsgenooten treft den afvalligen Jood. Een volksbeweging, bij een van zijn bezoeken aan den tempel ontstaan, doet hem in handen vallen van de romeinsclie militaire overheid, die het veilig acht hem naar Cesaréa, naar den stadhouder Felix, te doen overbrengen. En daar wordt Paulus twee jaren lang gevangen gehouden. Felix neemt aanvankelijk wel de zaak ter hand, maar stelt haar telkenmale uit en brengt haar niet ten einde. En als Felix naar Rome teruggeroepen en door 1- estus vervangen wordt, is Paulus nog een gevangene.

Maar deze verwisseling brengt althans verandering in zijn lot. Paulus weet te bewerken dat hij voor den keizerlijken rechterstoel te Rome zal terechtstaan. Zoo zal hij althans den kerker te Cesaréa achter zich kunnen laten.

Uit den tijd, dien hij er nog vertoefde, wordt ons het volgende voorval meegedeeld. Festus ontving een welkomstbezoek van koning Agrippa (die het bestuur over het noorden des lands in handen had) en van diens zuster Bcrnice. Agrippa, van Paulus, den gevangene, vernemend, gaf het

Sluiten