Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

II. Hoe ons Nieuwe Testament er kwam.

1. De Bijbel bestaat uit twee gedeelten: het Oude en

het Nieuwe Testament.

Testament is de latijnsclie uitdrukking voor het woord Verbond, een naam van joodschen oorsprong, omdat de Joden hun godsdienst voorstelden als een verbond, door C4od met hun voorvaderen gesloten. Maar de Christenen stelden later Gods openbaring in Christus als een ander, nieu w, verbond naast en tegenover het oude, en noemden aldus de beide deelen hunner Heilige Schrift: het Oude en het

Nieuwe Verbond.

Het Oude Testament is eene verzameling van39geschriften, oorspronkelijk in het hebreeuwsch geschreven, eenige eeuwen voor onze jaartelling. In Jezus' tijd waren ze reeds bijeengevoegd en maakten ze de Heilige Schrift der Joden uit, die haar betitelden als de Wet en de Profeten. Daaionder begrepen zij eigenlijk ook nog een derden bundel: de Geschriften. (Zie „Verhalen uit het Oude lestament , Aanhangsel 1, „Hoe ons Oude Testament et' kwatn ).

De eerste Christenen namen die Heilige Schrift der Joden als de hunne over en voegden daaraan de verzameling de»

Nieuwen Testaments toe.

>2. De geschriften van het Nieuwe Testament, oorspronkelijk in het grieksch geschreven, zijn dus allen na Jezus tijd vervaardigd; zij dagteekenen uit de beide eerste eeuwen.

Er is onder de oude Christenen veel verschil van gevoelen geweest over de vraag, welke geschriften — uit de velen, die er gaandeweg ontstaan waren —'waard zouden worden gekeurd en dienstig bevonden om te behooren tot de \ erzameling des Nieu wen Verbonds. Men maakte daarvan vaak een lijst of — zooals het grieksche woord luidt — een Kanon. Eindelijk werd de Kanon voor goed vastgesteld, op een Kerkvergadering (Synode of Concilie) te Karthago in 397. Vandaar heeten de bijbelboeken de kanonieke boeken. Zij, die afvielen, die niet op de lijst kwamen, werden later de

Sluiten