Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Ieder katholiek, ieder christen, ieder mensch die er eene zedenleer op nahoudt, behoort zich in onze dagen ie onthouden van sterken drank en mag dien niet meer aanbieden aan anderen. Kiirtl. Mercier, 20 Dec. 1908.

Ieder heeft slechts eigen ondervinding te raadplegen om te weten welk een onmetelijke plaag het drankmisbruik is geworden. Mgr. Leijten.

\ L?iat ieder in zijn eigen kring zich zooveel mogelijk ! beijveren om 'i drankmisbruik tegen te gaan.

Mgr. li. v. d. Wetering•

De Geesel der Eeuw

EN

Het beste Verweermiddel

DOOR

Dr. ALPII. ARIËNS,

R. K. Pr.

Dronkenschap is er altijd geweest: wat nieuw is, is het alcoholisme. Nauwelijks een eeuw oud, heeft deze geesel sinds 50 jaar getoond, al wat er aan kracht en ijselijkheid in hem verscholen ligt.

Min. Beernaert, 20 Nov. 1898.

5de Vermeerderde Uitgaaf.

Ouders, tracht uwe kinderen te leeren, dat zij het van meet af zonder alcoholische dranken doen. Kard. Manning.

Uitgave van het Secretariaat van Sobriëtas, Maastricht.

190».

i /

Prijs franco huis:

1 ex. 6 ets.; 10 ex. 50 ets.; 50 ex. f 2.25; 100-ex. f 4.—.

Sluiten