Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Men kan er

Rusten,

Zich ontspannen en Ververschingen bekomen.

In sommige kan men ook

Logeeren.

Die drie eerste dingen zijn overal noodig voor drie groote verschillende groepen van menschen. ')

Het vierde is noodig in alle steden van eenige beteekenis, getuigen die ongelukkige logementen voor den reizenden man, die voortdurend zijn opgevuld, doch maar al te vaak broeinesten zijn van lichamelijk en zedelijk ongedierte.

Wanneer in die viervoudige behoefte niet voorzien wordt door nette gezellige volkskoffiehuizen — ten minste één in elke wijk — en wanneer sommige daarvan niet tevens goede kost en logies geven, dan blijft herbergbezoek voor velen noodzakelijk en zal de strijd tegen de drinkpropaganda der herbergen weinig uithalen.

De nieuwe drankwet kan Enschedé nooit zooveel heil aanbrengen als door de drie of vier daar bestaande volkskoffiehuizen en — logementen reeds jaren geschiedt. 2)

1) Vgl. de inleiding over Volkskoffiehuizen, gehouden door van de Pavert op het 1°. Nederl. Kath. Congres tot bestrijding van drankmisbruik, voorkomende in het Verslag van dit Congres (Secretariaat van Sobriëtas, Maastricht.)

2) Het Volkskoffiehuis en — logement De Volksvriend, in de armste buurt te t: n s c h e d e, begon 1896 in een gehuurde kroeg. Na 6 jaar kon een gebouw verrijzen, dat met den grond f. 15.000 kostte en zijne percenten opbrengt. In 1902 werd o. a. verteerd 24.050 glazen melk, 27.830 kop koffie, 6150 kop chocolade. Nachtlogies (4 30 ct. per nacht en f. 1.50 per week met een kop koffie toe voor ontbijt) werd verstrekt 6335 maal. De eer van het succes komt voornamelijk toe aan den heer Ludwig van Heek, die op verzoek terstond bereid was het prozaische werk der directie op zich te nemen, daarbij gesteund door de heeren Holst en de Bruyn. — ln 1908 opende de Chr. Nat. Qeh. Onth. Ver. een dergelijke inrichting aan de Markt voor niet minder dan f. 40.000. Buitendien zijn er nog meerdere van bescheiden omvang. Wel 'n bewijs dat deze volkskoffiehuizen noodig, en onder een bestuur van mannen van zaken ook rendeerend zijn. Ten minste, wanneer er ook logies verstrekt wordt. Bij consumptie alleen zijn de bedrijfskosten gewoonlijk te groot. Wie de werking van deze huizen gezien heeft, begrijpt, dat kard. Manniiig warme

Sluiten