Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Indien wij ons nu slechts bepalen tot de laatstgenoemde factoren, d. z. het te betalen hoofdgeld door de inlandsche bevolking op de gouvernementslanden en de verstrekte voeding aan de opgezetenen der part. landerijen, en wij brengen die onder cijfers, dan komen wij tot een billijker maatstaf ter beoordeeling van de omstandigheden der opgezetenen.

Het hoofdgeld bedraagt /"l; de voeding, bestaande uit 1 katti rijst, met zout en op sommige landen ook met wat visch, kan veilig op een minimum waarde van 4 cents gesteld worden, dus voor 52 dagdiensten op f 2.08; de 8 cents latende vervallen^ krijgen wij dus een bedrag van f3 per jaar in het voordeel van de opgezetenen per particuliere landerijen.

De afkoopprijs van heerendienst bedraagt voor minstens 95 pCt. der opgezetenen bewesten de Tjimanoek niet meer dan f 6 per jaar en voor sommigen minder; gebruikt nu die opgezetene het voordeelig saldo van f 3, tot afkoop van een half jaai heerendienst, dan heeft hij 26 dagdiensten ') te verrichten tegen het aantal, dat zijn collega op de gouvernementslanden te doen heeft.

Het door den heer Fock zoo apodictisch opgegeven getal van 52 dagdiensten, moet dus tot op de helft verminderd worden, om tot basis van vergelijking te kunnen dienen."

Ook de belastingen drukken zwaar, zegt de heer D. Fock in zijn beschouwingen en voorstellen in 1904 verschenen, en vervolgt:

„De Tjoeke bedraagt 1/5 van het product, dat is 20 pCt , terwijl de Preanger landrenteregeling slechts in bijzonder gunstige omstandigheden toelaat dit percentage aan landrente te vorderen, en dan nog na aftrek van 10 picol van den oogst",ï) maar voegt er niet bij, dat deze zelfde, dus de nieuwste, regeling de eigenschap heeft van verhoogde elasticiteit, waardoor de landrente een hybridisch karakter behouden heeft, dat zij is te beschouwen als een vermenging van grond- en inkomstenbelasting, zie mr. C. Th. van Deventer, overzicht van den economischen toestand enz. in 1904 verschenen, bl. 135, en waarin

') f'-n als ik hot cyfer f5 noem, wolk bedroe volon liever ontvangen por Jaar, dan één dag arbeid per week, 18 dagdiensten.

•-'I Mr. V Hl] Deventer zegt op lilz. 134: „Van de Sawa's wordt geheven oen evenredig deel — ten minste 8 en ten hoogste 20 percent — van het geldswaardig bedrag van één pad I-oogst, na aftrek van 10 pond per hahoe.-

Sluiten