Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

vrijplaats, waar de handhaving der politie en justitie door de beperkte hulpmiddelen en de moeilijke terreinformatie, naar wij vreezen, voor het gouvernement een bron van ergernis zal worden, daar het te verwachten is, dat ongewenschte elementen van naburige landen, die reden hebben om zich tijdelijk of voorgoed vandaar te verwijderen, in de bosschen op Nanggoeng zich zullen vestigen.

Met de opmerking van den Minister, dat het politiek en economisch doel, met den aankoop voornamelijk beoogd, op zichzelf van zoo groote beteekenis is, dat uit dien hoofde een offer uit s lands schatkist alleszins gerechtvaardigd is, kan in zoover worden ingestemd, dat de regeering inderdaad niet angstvallig behoeft na te gaan of aan te gane transactiën van den onderwerpelijken aard uit een geldelijk oogpunt voor den lande wel voordeelig zijn te achten.

Dat neemt echter niet weg, dat de aankoop van Nanggoeng beslist voor eiken prijs ware te ontraden, indien daarmede niet gepaard gaat het voornemen tot verkrijging, hetzij door aankoop, hetzij door middel van onteigening van de omliggende landen.

Van een zoodanig vorneinen is echter niets bekend. Daarvoor zou trouwens al dadelijk beduidend meer geld beschikbaar moeten worden gesteld dan f 500.000 per jaar, gelijk door den minister aangevraagd. Nabij Nanggoeng liggen de landen Bolang, Leuwiliang c.a., Sadeng Djamboe, Djasinga. Tjibodas, enz , respectievelijk met eene verpondingswaarde van f 500 000, f 1 S)40 000 f 161.000, f 230.000 en f 204.000.

Het wetsontwerp maakt den indruk, alsof men in de gewenschte richting iets doen wil, zonder echter zich voldoende rekenschap te geven van de consequentiën van den te nemen stap. liet is toch duidelijk, dat het her- en derwaarts, naarmate de gelegenheid zich voordoet, aankoopen van een landje op de voorgestelde w\jze, waarmede meer dan 100 jaren gemoeid zouden zijn, voor het particulier landbezit zou hebben opgehouden te bestaan, tot het beoogd doel niet kan leiden. In het in de Javabode van den 25en April overgenomen artikel uit de Nieuwe Rotterdamsdie Courant over den terugkoop der particuliere landerijen, werd er terecht op gewezen, dat de minister van koloniën in zijn ten behoeve van zijn ambtsvoorganger samengesteld rapport, inhoudende „beschouwingen en voorstellen ter verbetering van den economischen toestand der inlandsche

Sluiten