Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

maakten voor de hersenen hunner tjjdgenooten, door ze te steken in zinnebeeldige gedaanten, vormen, afbeeldingan, formulieren enz.

Het mag worden aangenomen, dat er in die kerk, op grond van haar rijk verleden, geen gebruik, geen vorm is, die niet berust op een waarheid, op een wetenschappelijk onderzoek. Edoch — het kon niet anders — waar die gloedvolle kernen dier vormen niet steeds werden aangeblazen door later komende denkers, verdooving moest volgen. De vorm, het onbegrepen woord bleef — de kern ging verloren.

De bijbel is Gods woord.

Wat kan deze uitdrukking beteekenen ? Is de bijbel het boek, waarin over God gesproken wordt ? Is de inhoud den schrijvers door God gedicteerd, of wel geïnspireerd. In dit laatste geval geeft zeker elke bladzijde van het Boek aan bovenstaande uitdrukking een andere beteekenis. Dan is zeker de kunst van lezen, van goed lezen, een eerste vereischte om den bijbel in handen te mogen nemen. Immers, niet begrijpen of verkeerd begrijpen van 't heilige boek is heiligschennis.

Vergeten wij niet, dat den inhoud aan de eerste Christenen, dit waren Katholieken is geopenbaard ; dat er vijftien honderd jaar voor is gewaakt, dat den inhoud het eigendom bleef van de Geestelijken, die veelal goed konden lezen. Vijftien honderd jaar is er tegen 't gevaar van al te oppervlakkige letterknechterij gewaakt; het boek bleef uit de handen van leeken. Dit kon worden volgehouden, totdat de uitvinding der boekdrukkunst het Boek der boeken in ieders handen bracht.

„Vrij onderzoek!" Ja, vooral onderzoek, was de leuze

Sluiten