Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

die men in dit verband maakt, tusschen de eere Gods en het heil van den naaste, is valscli. Dit is een menschejijk beredeneerde tegenstelling. Zoolang het heden der genade duurt, is het doel „te behouden en niet te verderven." Pas met den laatsten dag komt het groote oordeel. De Kerk mag daarop niet vooruitloopen. Zij mag ook op geenerlei wijze Gods verborgen raad tot richtsnoer nemen, maar heeft zich te houden aan Gods geopenbaarden wil. In dit heden der genade heeft de Kerk des Heeren het in alles, in haar geheele wijze van doen te toonen, dat zij het Woord haars Konings heeft verstaan : „God heeft Zijnen Zoon niet gezonden in de wereld, opdat Hij de wereld veroordeelen zou, maar opdat de wereld door Hem zou behouden worden" (Joh. 3 : 17).

Sluiten