Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ik mocht mij steeds in de meest ondubbelzinnige blijken Uwer genegenheid verheugen. Ontvang daarvoor, waarde Leermeester, mijn innigen dank, en wil mij Uwe vriendschap ook in de toekomst blijven schenken!

Hooggeachte van Pescii en Korteweg, waarde Leer-

o o

meesters! Al zoude ik eene variatie op Bunsens woorden in dezen vorm: „Een chemicus, die niet mathematicus is, is in het geheel niets," niet durven verdedigen, dat de kennis der hoogere wiskunde voor den chemicus, die de algemeene chemie be~ oefent, onmisbaar is, zal niemand kunnen loochenen.

De aangename herinneringen, die Uwe lessen bij mij hebben achtergelaten, zijn mij een gewenschte aanleiding U daarvoor ook heden mijn meest harte1 ij ken dank te betuigen.

Waarde van 't Hofk, hooggewaardeerde Leermeester en Vriend! Toen Gij mij, nu acht jaar geleden, op deze plaats tot doctor in de chemie promoveerdet, gaaft Gij mij een raad mede op mijnen verderen levensweg, een raad, saamgevat in een spreuk, aan Faraday ontleend: IVork, finish, publish! Ik heb gewerkt, doch indien ik mijnen arbeid heb kunnen ten einde brengen, hem in een vorm heb kunnen gieten, die meedeeling van de verkregen uitkomsten aan onze vakgenooten eenigszins rechtvaardigde,

Sluiten