Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

1902 nog in den drooge kon worden gebouwd, is thans reeds een stuk rivierbed. Volgens hem heeft de Regeering dus niet alles gedaan, om nadeelen te voorkomen, al geeft hij toe, dat zij veel van het oorspronkelijk geprojecteerde naliet, omdat daaruit gevaren zouden kunnen voortvloeien 1). Dat die werken onuitgevoerd bleven, was der Regeering echter tevens van nut, de Maasmond-begrooting was zonder de uitvoering dier werken toch al ver genoeg overschreden en de volksvertegenwoordiging verleende met steeds toenemenden tegenzin de jaarlijksche credieten.

Toen de schrijver met zijn voorstel tot het maken van een stuw aankwam, deed hij dit met zekeren tegenzin. Ook hem lachte het openhouden der rivier de Maas meer toe, dan een afsluiting. Hij begreep echter, dat bij eene rivier met zoo veranderlijken afvoer als de Boven-Maas slechts partiëele afsluiting tot een zoowel voor nijverheid als landbouw gunstig resultaat kon leiden.

Met enkele woorden de redenen samenvattend, die hem tot zijn stuwvoorstel brachten, moet den lezer worden medegedeeld, dat, zoolang althans die rivier niet bijzonder veel water afvoert, verlaging van de waterstanden op de Maas tusschen Andel en Grave het noodzakelijke gevolg van de opening van den Maasmond moet zijn. Dit heeft voor den landbouw zeer ingrijpende gevolgen. Gold het eene verlaging met een paar decimeters, wellicht zou men niet van achteruitgang mogen spreken, waar echter de te verwachten verlaging over belangrijke uitgestrektheid 1 k l'/j Meter gaat bedragen, krijgt men des Guten zu viel.

Het nadeel, dat de scheepvaart door deze verlaging bedreigt, schijnt men te hebben willen bestrijden door het baggeren van een circa 40 Meter breeden vaargeul in het zomerbed der nieuwe rivier, welke tot 0.80 è 1 Meter beneden den bodem daarvan reikt, een middel dat de schrijver

1) De Beersche, Bokhovensche en Baardwijksche overlaten benevens de Diezedijken bleven onopgehoogd, het kanaal 's Bosch-Drongelen, waarvan de dijken de Beersche traverse zouden hebben afgesneden, werd niet gemaakt.

Sluiten