Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

NASCHRIFT.

Na het ter perse gaan dezer brochure verscheen in het weekblad „De Ingenieur" van 30 Juli 1.1. eene verhandeling getiteld „Ontwerp van 1865 voor de heropening van het Oude Maasje en de scheiding van Maas en Waal" van de hand van den hoofdinspecteur-generaal van den Waterstaat W. F. Leemans, welke in bizondere mate de belangstelling van den schrijver wekte.

Het is hier niet de geschikte plaats om over die nota uitvoerig uit te wijden, het „ontwerp" draagt de kenteekenen van een avant-project, er zou, vóór het tot de uitvoering gekomen zou zijn, nog wel het een en ander in gewijzigd geworden zijn, maar toch kan de schrijver niet nalaten er zijn vreugde over te kennen te geven, dat hem uit die verhandeling bleek dat er reeds in 1865 ingenieurs van den Waterstaat waren, die vergelijking met op onze rivieren bestaande toestanden toepasten ter bepaling van hetgeen na de opening van de nieuwe rivier op de Maas te verwachten was. Teekent men de laagwaterlijnen in genoemde verhandeling beschreven en vergelijkt men die met de laagwaterlijnen, welke uit de berekeningen van 1885 volgen, dan valt dadelijk in het oog hoe verre de eerstgenoemde boven de laatste zijn te prefereeren.

De lijnen van 1865 wijzen op een genormaliseerden, die van 1885 op een ongenormaliseerden toestand, welke niet dan door geforceerde middelen en groote kosten zou in stand te houden geweest zijn, zelfs indien men zekerheid had gehad, dat de berekeningen van 1885 juist waren. Bovendien gaven die van 1865 gelijk recht aar. hoog- en laagwaterlijnen, terwijl eerstgenoemde in de berekeningen van 1885 stiefmoederlijk bedeeld werden.

/

Sluiten