Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Nu de pokken in Londen zijn en reeds meer dan duizend personen aldaar door die vreeselijke ziekte zijn aangetast, is het niet onmogelijk, dat ze hier of daar ook in ons lund eens overwachts kunnen uitbreken. En daar volgens de dagbladen de geleerden 't nog niet eens zijn over de vaccinatie, over de besmettelijkheid enz. meen ik, dat 't zijn nut kan hebben, indien de pokken-epidemie te Woudsend van halt Augustus 1864 tot begin Maart 1865 eens in ruimeren kring bekend werd.

Ik geloof niet, dat er één plaats in ons land is, waar de pokken in de laatste halve eeuw, zoo erg hebben gewoed als destijds te Woudsend.

In de volgende bladzijden vindt men dan op eenvoudige ongekunstelde wijze medegedeeld de Geschiedenis der pokken te Woudsend in die 6 of 7 maanden.

DIE ZICH AAN EEN ANDER SPIEGELT, SPIEGELT ZICII /

Sedert November 1862 woon ik te Woudsend en he? dus zelf die epidemie mèe beleefd. Ik herinner mij dien treurigen tijd nog zeer goed, en wat mij niet meer helde) voor den geest stond, daarnaar heb ik geïnformeerd bij de poklijders zelf, die nu nog in leven zijn Ook heb ik het Register van den Burgerlijken Stand en de Aanteekeningen uit die dagen van een reeds lang overleden vriend, geraadpleegd.

Wat ik schrijf zijn dus feiten. De gezinnen, die ik schets, .zullen door velen hier, nog wel herkend worden. Ik heb de namen ook daai'oin maar met een enkele letter aangeduid en de toevoegsels heer, burger of arbeider weggelaten ; de pokken toch hebben hier in dien tijd bij alle maatschappelijke standen een bezoek gebracht.

Vooraf iets over de ligging der plaats.

Woudsend ligt aan 't scheepsvaarwater de Ee, tuss;hen twee meren, het Sloter en het Heeger meer. De kom van 't dorp is aan den westkant der Ee. Langs die Ee heeft men de Eewal, loopende Noord- en Zuid met een 20-tal Heeren- en Burgerhuizen. Nagenoeg evenwijdig met de Eewal loopt op ongeveer 100 pas de Buren, een straat met aan weerszijden woonhuizen en winkels. Ten westen van

Sluiten