Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

verachten en ook met hem daarnaar handelen. Toont hij echter door zijn daden, dat hij zijn rechten en ook zijn krachten kent, als een man er voor kan strijden, dan vertrouwen en eerbiedigen zij hem.

Terwijl dan de gelovigen onder ons volk deze aangelegenheid steeds in het gebed voor de Heer brengen en Hem daarin kennen, zal dit niet beletten, maar veeleer meebrengen, dat wij allen te zamen ons opmaken en zeggen moeten: wij zullen van alle wettige middelen gebruik maken en noch onszelven noch onze tegenstanders enige rust geven, totdat aan onze moedertaal door hen zowel als door onszelven volle recht is gedaan.

Ons standpunt is dus, in 't brede genomen, dat aan 't Hollands in alle delen gelijke rechten met het Engels zullen worden toegekend, evenals zulks in de andere Koloniën door ons volk wordt geeist. Dit wil zeggen, dat de wet des lands aan de ene taal niet de voorkeur moet geven boven de andere, terwijl nochtans ieder voor zichzelf in zo ver tussen die beide zal onderscheid maken, dat hij zal zeggen: ik tracht beide talen zoo goed mogelik te kennen, doch de ene blijft in onderscheiding van de andere mijn moedertaal waarvan ik m\j in de regel bedien ; en kan ik niet beide goed machtig worden, dan geef ik natuurlik de voorkeur aan mijn moedertaal. Het zou onnatuurlik wezen als het anders was; ons volk behoort dus niet te schromen, dit duidelik te kennen te geven; en iedereen behoort hen te prijzen voor die ruimte van blik en die inschikkelikheid.

Doch om meer in biezonderheden te treden, doe ik opmerken dat

WIJ MOETEN AANDRINGEN OP DE NODIGE WETSVERANDERINGEN.

1. Het Hollands bij het Civiele Dienst-Examen. Iedereen, die in de Civ. Dienst der Kolonie wenst te treden, moet vooraf bewijzen, dat hij evenveel kennis van de Hollandse

Sluiten