Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

nieuwelingen en middelmatigen niet buitengesloten zijn.

Waarover moet de kerkvisitatie gaan, over personen of over zaken? Voetius geeft daarop ten antwoord: over beide. In de Roomsche Kerk wordt er een onderzoek ingesteld naar de stof, den vorm, de gaafheid en de reinheid der bedehuizen en naar de altaren, beelden en gereedschappen. De zorg daarvoor wil Voetius voornamelijk overlaten aan de kosters §) en kerkmeesters. §§) Toch, zegt hij, moeten de kerkvisitatoren de oogen niet sluiten, als zij het een of ander symbool met onvoegzame, dwaze, bijgeloovige, of nuttelooze vormen ontdekken, maar de voorgangers waarschuwen, dat het ter gelegener tijd worde veranderd of in 't vervolg vooi'komen. Op dezelfde wijze moet er gehandeld worden als er altaren, doopkapellen of schilderingen in de kerkgebouwen, op de kerkhoven of ergens elders zijn overgebleven. Naar de kerk egoederen moeten de kerkvisitatoren iu den gewonen regel geen onderzoek instellen, omdat de zorg en do administratie daarvan bij de overheid berust, maar indien omtrent hun toestand of administratie iets bizonders aan de kerkvisitatoren bekend wordt, moeten zij zich afvragen of zij het ook aan de Classis, die hen deputeerde, zullen bekend maken, opdat langs dien weg de hulp van de overheid worde ingeroepen en die goederen beter bewaard en bestuurd worden. Met de pastoriegoederen en de inkomsten der Diaconie is het anders. Daarnaar moeten de kerkvisitatoren wel een onderzoek instellen. (\ oetius. Pol. eccl. Pars III pag. 99). Vele dingen, die Voetius noemt, komen bij ons niet voor. Onze kerkgebouwen dagteekenen, een enkele niet meegerekend, uit de negentiende eeuw. Van altaren, beelden, schilderingen of iets dergelijks hebben wij dus geen last. liet eenige, waarop de kerkvisitatoren dan ook zouden kunnen letten, is, of het spreekgestoelte en de zitplaatsen wel geschikt zijn en of het kerkgebouw groot genoeg is. En als er in dit opzicht iets ontbreekt, kunnen zij bij den kerkeraad op verandering aandringen. Pastoriegoederen hebben wij meestal ook niet, maar wel inkomsten door collecten of op andere wijze verkregen evenals onze Diakonieën. Daarnaar moeten de kerkvisitatoren dan ook een onderzoek instellen. Zij moeten er op letten of de

§§. Zie aanteekening pag. 39.

Sluiten