Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

omdat zij in Frankrijk (Aisne en Montpellier) en in Beieren door geheele gezinnen samen in huisindustrie gemaakt worden, welke ze door eeuwenlange, overgeërfde oefening tegen zulk een lagen prijs leveren kunnen, dat concurrentie onmogelijk is. Het zijn juist deze artikelen, waaruit de invoer voor het grootste deel bestaat.

Een andere ontwikkeling heeft de tweede genoemde branche voor het mandenmakersbedrijf, die van het grove werk, doorgemaakt. Ook deze was te Amsterdam voor veertig, vijftig jaar een groot bedrijf en is thans zeer sterk achteruitgegaan en dit wel door twee oorzaken.

De eerste oorzaak is de vervanging voor verschillende doeleinden van mandenwerk door andere artikelen, vooral kisten en kartonnen doozen ; zoo worden thans voor aardappelen vaak kisten, voor tabak doozen gebruikt en worden verscheidene manden, die vroeger gebruikt werden, thans in 't geheel niet meer vervaardigd, zooals de zoogenaamde Suriname- en de watermanden.

De tweede oorzaak is de concurrentie van het platteland. Op de plaatsen, waar de teenen groeien, o.a. de omstreken van IJselstein en van Tiel, kunnen de manden veel goedkooptr vervaardigd worden, eerstens omdat het materiaal niet vervoerd behoeft te worden en men de teenen in de slooten, waarlangs ze groeien, nat kan houden, anderdeels omdat het arbeidsloon daar veel lager is, terwijl er ook veel kinderen aan den arbeid gezet worden. Het gevolg hiervan is, dat tal van manden, die vroeger in Amsterdam besteld werden, thans van buiten komen en dat wel vaak door bemiddeling van personen, die geheel buiten het mandenmakersbedrijf staan, en dat de prijzen te Amsterdam door deze concurrentie sterk gedrukt worden. Een der gehoorde patroons deelde als voorbeeld hiervan mede, dat hij voor manden, die hij vroeger voor 33 ct. had geleverd, bij een nieuwe inschrijving 22 ct. had gevraagd, terwijl ze voor 19 ct. werden gegund. Ook op de levering van mandenwerk aan de gemeente heeft deze loop van zaken invloed uitgeoefend, want terwijl dit vroeger altijd voor denzelfden prijs buiten bestek aan denzelfden patroon werd geleverd, is er verleden jaar een aanbesteding gehouden, waardoor deze patroon veel minder gekregen heeft dan vroeger.

Door de werklieden is getracht de bestellingen, die anders buiten

Sluiten