Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

noch uit den wil des vleesches, noch uit den wil eens mans, maar uit God geboren".

Dat is de hoofdzaak, waarom al het andere zich verder groepeert en waarvan ik nader nog op een en ander hoop te wijzen.

Yoor heden nog dit, dat onze jongelingen en jongedochters hunne christelijke geloofsbelijdenis hebben af te leggen in de Luthersche kerk, hetzij dan in de Evangelische of in de Hersteld Evangelische, in beide naar de aldaar bestaande en erkende belijdenis-schriften, waarvan als leerboek de Kleine Catechismus van Luther de eerste plaats inneemt. De opvatting, verklaring, uitlegging daar gegeven moet bij het onderwijs tot haar recht komen, daardoor moeten de christelijke waarheden in het juiste licht worden geplaatst en de leden den geestelijken stempel dragen onzer Luthersche kerk, die ons wegens haar Nieuw Testamentisch geloofskarakter boven andere afdeelingen der Christelijke kerk dierbaar is.

Sluiten