Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

tuigen te vervangen, hetzij om werkzaamheden te verrichten, die tot nu toe niet, of onvolkomen machinaal konden verricht worden. Wijzigingen van bestaande werktuigen zijn derhalve uitgesloten, tenzij het werktuig daardoor een geheel ander karakter verkrijgt.

Voor de duidelijkheid zjj nog opgemerkt, dat het geen vereischte is, dat het werktuig nog nergens tentoongesteld is, het mag echter niet langer dan twee jaar in den handel gebracht zijn.

De aangifte van werktuigen voor deze afdeeling moet plaats vinden vóór den lsten April 1907 aan het Bureau der Tentoonstelling, Buitenhof 42, 's-Gravenhage.

Deze aangifte moet bevatten: het adres van den inzender, den naam van het werktuig, het doel waarvoor dit is samengesteld, eene beschrijving van de wijze waarop men dit doel tracht te bereiken en den prijs waarvoor het in den handel gebracht wordt.

De beslissing of een werktuig in deze afdeeling kan worden aangenomen, berust bij het Hoofdbestuur der Hollandsche Maatschappij van Landbouw. Bij twijfel kan het werktuig voorloopig aangenomen worden.

De aangenomen werktuigen moeten voor den 8sten April 1907 ingezonden worden aan een nader op te geven adres.

Werktuigen, die voorloopig aangenomen zijn en waarvan na de inzending bljjkt, dat zij in deze afdeeling niet behooren, kunnen met goedvinden van den inzender in de passende afdeeling overgebracht worden, of zoo de inzender dit niet wenscht, zullen ze vrachtvrij terug gezonden worden.

Medailles of bekroningen worden in deze afdeeling niet toegekend.

Daarentegen zuilen de ingezonden werktuigen aan een nauwkeurig onderzoek onderworpen worden, waarvan een gemotiveerd verslag zal verschijnen, dat, zoo het eenig.szins mogelijk is, tijdens de tentoonstelling verkrijgbaar zal zijn.

Sluiten