Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

heel geruststellend teeken vinden, dat Rotterdam, de groote handelstad, maar vijf bordeelen telt.

Spreken wij eerst over die vijf erkende bordeelen.

Deze vijf bordeelen worden door de overheid getolereerd, omdat hier nog geen verordening bestaat, die het houden van bordeelen verbiedt. Ze staan onder toezicht van de politie.

Bordeelen kunnen geen «vergunning" krijgen. Dit is bij de wet verboden. Vandaar het voordeel van die «verkapte bordeelen", waar de «vergunning" niet uitgesloten is.

De Politie noemt de bordeelen heel eigenaardig gesloten huizen, gesloten omdat ze niet voor het publiek toegankelijk zijn tot het verbruik van eet- of drinkwaren, zooals een café of een restauratie. Toch is het van algemeene bekendheid dat er veel gedronken wordt: punch, cognac, champagne enz. enz. en dat er grove verteringen gemaakt worden. En hoewel de Folitie ze kwalificeert als gesloten huizen, dragen ze toch den naam van openbare huizen van ontucht, een contradictio in terminis en worden de bezoekers er dan ook den geheelen dag en 's nachts tot één uur, (liet officiëele sluitingsuur), met open armen ontvangen.

Al dadelijk wil ik wijzen op een bepaling, waardoor van gemeentewege de prostitutie onwillekeurig in de hand gewerkt wordt. Dat de bordeelen tot één uur open zijn, terwijl de café's en de bierhuizen, op enkele uitzonderingen na, om twaalf uur gesloten worden, is oorzaak dat niet zelden een troepje feestvierende, opgewonden jongelui die uit de kroeg verdreven worden en nog geen lust hebben naar huis te gaan, in een bordeel verzeild raken. Zoolang de bordeelen getolereerd worden, behoorden ze dus zeker niet later dan tot twaalf uur toegankelijk te zijn.

Zijn er maar vijf officiëele bordeelen meer, het getal der prostituëes die in die bordeelen haar verblgf houden, is betrekkelijk ook maar gering, maar het cijfer is toch nog veel te hoog, wanneer men bedenkt welk onrecht dien bordeelbewoonsters wordt aangedaan en hoe zij letterlijk aan de openbare onzedelijkheid ten offer worden gebracht. Het getal bedraagt hier in Rotterdam ongeveer dertig-

Deze ongelukkige schepsels, de beklagenswaardigste slachtoffers van de misstanden der maatschappy, zijn meest vreemde-

Sluiten