Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

dat in stilte voortwoekert en — zooals zich uit de drinkgewoonten trapsgewijze ontwikkelt de sterke drinker en tenslotte de ongelukkige deliriumlijder, zoo worden ook de openbare prostituëes en de bordeelbewoonsters gewoonlijk uit de clandestine prostitutie gerecruteerd.

De kiemen voor het kwaad zijn bijna overal te vinden ; de bodem waarin ze zich 't best ontwikkelen zijn armoede, gebrek, luiheid, behaagzucht, ijdelheid, sterke geslachtsdrift en vooral ook drankzucht. In alle lagen der maatschappij tiert de prostitutie meer of minder welig en neemt steeds grootere afinetingen aan, naarmate de maatschappelijke wanverhoudingen toenemen en de strijd om het bestaan vinniger wordt.

Kelnerinnen, winkeljuffrouwen, fabrieksmeisjes, buffetjuffrouwen, naaisters, strijksters, dienstboden en tal van weduwen en verlaten vrouwen treft men op het terrein der clandestine prostitutie aan. De meeste hebben de een of ander betrekking of andere bronnen van inkomsten, en kunnen zich juist daarom in stilte aan prostitutie overgeven. Een vruchtbaren bodem vindt de prostitutie ook daar waar vrouwen commensalen houden of heeren gestoffeerd hebben. Getrouwde vrouwen geven zich ook dikwijls aan prostitutie over, niet zelden in overleg met haar man om op die wijze mede in de nooden van het gezin te helpen voorzien.

Op dezelfde manier, dikwijls met grooten tegenzin, prostitueert zich de ongehuwde moeder, om haar kind niet van honger te zien sterven

De vruchtbaarste kweekplaatsen van de ergerlijkste clandestine prostitutie zijn echter de cafés, bierhuizen en restauraties met vrouwelijke bediening die tegenwoordig als paddestoelen uit den grond verrijzen en die mei de ontelbare caféchantants en danshnizen, zeker het grootste contingent leveren.

Wat zal nu een sanitair toezicht baten, waaraan een paar honderd zich onderwerpen, terwijl de groote massa, de duizenden die zich in 't geheim aan de prostitutie overgeven daarbuiten vallen ? Wrant dit houde men wel in het oog: geen

Sluiten