Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

plaats in liet algemeen belang, maar slechts ten behoeve van de mannen, die zich aan ontucht overgeven."

Dr. v. Staveren, <le heer Coepijn en de heer Voorhoeve sloten zich bij zijne woorden aan.

Maar ook nu weer werd de begrootingspost met overgroote meerderheid van stemmen aangenomen. Alleen de 4 genoemde heeren stemden er tegen.

De discussie was dezen keer aanmerkelijk bekort, daar er in den loop van dat jaar twee adressen waren ingekomen, van bewoners van het Spuiwater en van de Delftsche vaart met het verzoek het houden van bordeelen strafbaar te stellen.

Zoodra die adressen en het prae-advies van de Commissie voor de Strafverordeningen in den Raad behandeld zouden worden, zou er een meer principiëel debat over de prostitutie-quacitie gevoerd kunnen worden.

Bedoeld prae-advies verscheen op het eind van datzelfde jaar (16 Dec. 1890). Daarin werd geadviseerd afwijzend op beide adressen te beschikken, omdat door een verbodsbepaling op de bordeelen, de bierhuishouders en de verhuurders van kamers niet getroffen zouden worden, terwijl het kwaad dat men meende te treffen, zich onder allerlei bedekte vormen zou uiten en daardoor in zijne gevolgen nog erger voor de samenleving zou worden.

In het begin van 1897 bereikte den Raad het reeds in '95 aangekondigde voorstel van de vier raadsleden. 1) 't Was een voorstel tot verbod van Bordeelen en de voorstellers hadden er een Ontwerp-Gemeenteverordening desbetreffende, bijgevoegd.

De Commissie voor de Strafverordeningen bleef echter bij haar eens uitgesproken oordeel, dat zij het verbieden van bordeelen in het algemeen belang niet wenschelijk achtte en adviseerde derhalve den Raad het voorstel te verwerpen, en de Politie, die zich voor hare taak krachtig genoeg bleek te gevoelen en allerminst den steun eener verordening wenschelijk of noodig achtte, op den ingeslagen weg voort te laten gaan.

20 Mei 1897 kwam het voorstel der vier raadsleden in behandeling, nadat het voorstel van den heer v. Rossem om de

l) De heeren Dr. v. Staveren, Voorhoeve, Van der Pols en Coepijn.

Sluiten