Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

heele prostitutie-quaestie eerst nog door eene Commissie van 5 leden te laten onderzoeken, verworpen was.

De heer Boot verdedigde den bestaanden toestand in Rotterdam, waarbij men zich sedert 1849, gedurende een halve eeuw dus, zoo goed bevonden had.

Hij wees er op, dat mèt het opheffen der bordeelen, het sanitair toezicht op de prostitutie nog niet zou zijn afgeschaft. De politie zou in dezen maatregelen kunnen nemen om het voortbestaan daarvan te verzekeren; de Raad zou dit niet kunnen beletten, omdat er geen verordening dienaangaande bestaat.

Hij noemde de prostitutie een onuitroeibaar kwaad, waartegen echter niet gestreden moet worden door opheffing van de bordeelen z. i. een maatregel zonder resultaat en niet voor uitvoering vatbaar.

De heer v. Staveren noemde elf steden 1) waar bij verordening, door het hooger gezag goedgekeurd, het houden van bordeelen strafbaar werd gesteld. 2)

Hij beriep zich ter verdediging van het aanhangige voorstel op het oordeel van de Commissie, die in Amsterdam een onderzoek naar de prostitutie aldaar had ingesteld en die in haar Rapport verklaart:

»Onze Commissie is eenparig van oordeel, dat aan het van overheidswege dulden van erkende en niet erkende bordeelen «en einde behoort te komen."

Een paar regels verder zegt die Commissie:

»Wij weten, dat sommigen in het belang der openbare zedelijkheid zelve, het toelaten van bordeelen nuttig of noodzakelijk noemen. Wij betwijfelen echter, of zij die zoo spreken, er zich rekenschap van geven, dat bestendiging der bordeelen beteekent: bestendiging van den rnenschonteerenden handel in vrouwen, bestendiging van de ergerlijkste verleiding tot de gemeenste vormen van ontucht, bestendiging eindelijk van de aan slavernij grenzende afhankelijkheid, waarin medemenschen door het uitvaagsel der maatschappij worden gebracht en gehouden."

1) Alkmaar, Amersfoort, Harderwijk, Helder, Hoorn, Kampen, Nijmegen Roermond, Schiedam, Utrecht en Venlo.

2) Sedert hebben ook Amsterdam en Arnhem dit goede voorbeeld gevolgd «n werd te Zwolle het sanitair toezicht afgeschaft.

Sluiten